Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2009-05-08
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2003/672 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka

Synpunkter på detaljplaneförslag för Ektorps centrum

Nacka Miljövårdsråd lämnar följande synpunkter på samråd över planförslag för Ektorps centrum.

I sitt tidigare remissvar (2007-10-26) har Miljövårdsrådet ställt sig positiv till att redan befintlig bebyggelse vid Ektorps centrum förtätas. Vidare framhöll vi vikten av att skapa en trivsam, trygg och vacker grön torgmiljö.

Nacka Miljövårdsråd vill här ytterligare understryka det positiva i att Nacka Kommun på ett konsekvent och resurseffektivt sätt utnyttjar redan exploaterad mark för förtätning och att småskaliga centrum som Ektorp kan utvecklas. Området kommer vidare att ha nära till grönområden såsom det nya naturreservatet Skuruparken, vilket ligger väl till.

Enligt miljöredovisningen i planförslaget bedöms inte detaljplaneförslaget innebära någon betydande miljöpåverkan utan kan innebära fördelar från resurshushållningssynpunkt. Vi delar i stort den bedömningen. Bullerriktvärden blir dock inte helt optimala och möjligen kan ytterligare åtgärder behövas, exempelvis läggning av "tyst asfalt".

Det Miljövårdsrådet i likhet med många närboende känner tveksamhet för är det föreslagna 14-våningarshuset. Detta är inte naturligt för området och skulle inte passa in, höghus tenderar också att förändra mikroklimatet vid marknivån. Vi föreslår att planenheten modifierar den delen av förslaget.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/ektorpsc.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se