Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2010-04-23
Nacka Miljövårdsråd

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2003/672 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka

Yttrande över utställt detaljplaneförslag för Ektorps centrum

Nacka Miljövårdsråd lämnar följande synpunkter på samråd över planförslag för Ektorps centrum.

I våra tidigare remissvar har Miljövårdsrådet ställt sig positiv till att redan befintlig bebyggelse vid Ektorps centrum förtätas. Vidare framhöll vi vikten av att skapa en trivsam, trygg och vacker grön torgmiljö.

Nacka Miljövårdsråd är fortsatt positiv till att Nacka kommun på ett konsekvent och resurseffektivt sätt utnyttjar redan exploaterad mark för förtätning, och att småskaliga centrum som Ektorp kan utvecklas. Området kommer som tidigare påpekats att ha nära till grönområden såsom det nya naturreservatet Skuruparken, vilket ligger väl till.

Enligt miljöredovisningen i planförslaget bedöms inte detaljplaneförslaget innebära någon betydande miljöpåverkan utan kan innebära fördelar från resurshushållningssynpunkt. Vi delar i stort den bedömningen. Bullerriktvärden blir dock inte helt optimala. Vill ånyo understryka att olika vägar prövas för att minimera bullernivåerna, exempelvis läggning av tyst asfalt. Vi vill även understryka att sophanteringen för det utökade Ektorps centrum måste bli effektiv, miljövänlig, ren och snygg.

Vidare bör mycket stor vikt läggas vid det gröna i utemiljöerna, både på torget och runt de nya husen.

Med ovanstående förtydliganden och förslag till ambitionsnivå för grönytor, buller och sophantering kan Nacka miljövårdsråd stödja den fortsatta planläggningen.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande
Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/yttrektorpsc.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se