Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2007-10-26
Nacka Miljövårdsråd

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 672/2003 214
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454


Remissvar angående program för Ektorps centrum

Nacka Miljövårdsråd ställer sig positiv till att redan befintlig bebyggelse vid Ektorps Centrum förtätas. Den befintliga infrastrukturen - vägar, kollektivtrafik, energiförsörjning mm - utnyttjas på ett konstruktivt sätt. Klara fördelar är närheten till Nacka Sjukhus, befintliga skolor och grönområdena Skuruparken och Nyckelviken.

Bebyggelsen kommer att innebära en avsevärd befolkningsökning på en förhållandevis liten yta. Då får torget som samlingspunkt för dessa och alla andra som bor runt ikring en ännu större betydelse än tidigare. Detta synes programförslaget ej tagit hänsyn till. Bilarna har visserligen makat åt sig. Men alltjämt planeras 85 parkeringsplatser vara kvar på torget mot tidigare 115! Hela den sydvästra delen av torget upptas av ett nytt byggnadskomplex med bostäder och butiker. Bostadshuset på tre-fyra våningar i söder kastar sin skugga över torget. Miljövårdsrådet föreslår att bostadshuset tas bort och att envåningshuset med butiker flyttas söderut till in- och utfartsvägen. Den trygga känslan av kringbyggt torg blir kvar, samtidigt som torgytan vidgas. För att ytterligare vidga torgytan ska minst hälften av parkeringsplatserna tas bort.

Som förslaget nu ser ut visar det en liten inklämd torgyta med ett par räta rader med träd. Sovstadens trista torg med bilparkeringar gör ingen glad. De är produkter av ett kortsiktigt materialistiskt tänkande. Om Ektorps centrum ska kunna få nytt liv krävs ett nytänkande, där torgytan vidgas för människornas trevnad, gemenskap och skönhetsupplevelse. Ge istället rum för vackra planteringar av träd och blommor. Nacka har redan visat att dom kan det i bilrondellerna. Ge plats åt trivsamma serveringar, parkbänkar, fontäner och konstverk. Gör husfasaderna vackrare. Ge barnen någon fom av lekyta. Detta skulle kunna göra Ektorp centrum till ett mera "pulserande hjärta", som gjorde oss till friskare, gladare och mer vitala medborgare.

Som programförslaget säger är det mycket viktigt att utreda bullerstörningarna (s.18). Mest utsatta synes bostadshusen på fyra våningar utefter Värmdövägen vara.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/progrektorpsc.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se