Introduktion till remissen:
Detaljplan för Ältadalen

Man planlägger hela Ältadalen (grusgropen) och föreslår att fylla nästan allt tillgängligt utrymme med småhus och radhus. Kommunen verkar tidigare ha lovat NCC att få bygga 145 hus på kommunens mark, som är en del av detta område, man har nu klämt in ca 220 hus i detallplaneförslaget för området.

Onsdag den 2 december och torsdag den 3 december 2009 anordnades "öppet hus" i Sigfridsborgsskolans matsal mellan kl 15.30 och 20.00. Representanter för kommunens projektgrupp informerade, svarade på frågor och tog emot synpunkter.

Det aktuella förslagen stämmer dåligt med gällande 2002 års översiktsplan och tidigare utredning (år 2000) om vad man skulle kunna göra med området.

Programförslaget till detaljplan finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2010-01-15 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Älta och Forum.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 1997/125 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2010-01-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande programförslaget, 2010-01-15.

Samrådsförslaget till detaljplan finns tillgängligt på kommunens webbsidor (men togs bort 2013-05-28 men lades tillbaka nästa dag efter påpekande) och fanns till 2011-11-15 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Älta och Forum.

Ett öppet hus anordnades tisdagen den 1 november 2011, kl 16.00-20.00 i Sigfridsborgsskolans matsal, Evalundsvägen 37 i Älta.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 1997/125 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81   Nacka, senast 2011-11-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar beträffande samrådsförslaget, 2011-11-15.

Utställningsförslaget till detaljplan finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2013-07-05 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) samt på biblioteken i Älta och Forum.

Politikerna är dock mycket oeniga om lämpligheten av detta förslag vilket framgår av Miljö- och stadsbyggnadsnämndes protokoll från 2013-05-15.

I Utställningsförslaget har man minskat detaljplaneområdet så att stora områden i norr inte kommer att detaljplaneläggas som natur, man har på de flesta ställen ökat högsta tillåtna nockhöjd för husen från 8 meter till 10 meter, för skoltomten från 5m till 10m, man har tagit bort beteckningen natur från ett antal områden.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 1997/125-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka, senast 2013-07-05.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2013-07-05.

Den lagakraftvunna detaljplanen finns här.

Kommunens handläggare är Sven Andersson, 7189465.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-09-01