Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2011-11-15

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 1997/125 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka

Kopia:
AB Storstockholms Lokaltrafik, 105 73   Stockholm
Stockholms Stadbyggnadskontor, Registraturet, Box 8314, 104 20   Stockholm
Tyresö kommun, 135 81   Tyresö

Remissvar angående detaljplan för Ältadalen, Nacka


Nacka Miljövårdsråd är starkt kritiska mot den föreslagna bebyggelsen då exploateringen är alltför hård, vilket strider mot gällande översiksplan och tidigare förslag som "Ältabornas syn på Ältadalen".

Vi är besvikna på att Nacka kommun åter vill skapa ett bostadsområde med låga ambitioner på boendekvalité, människors trivsel, fritidsmöjligheter, fungerande vardagsliv, effektiva trafiklösningar och samhällsservice. Ett nytt kraftigt exploaterat område där många redan idag självklara önskemål för ett positivt boende är åsidosatta bidrar inte till ett för framtiden hållbart samhälle.

En större del av området bör lämnas för lek och fritidsaktiviteter och natur/park. Den redovisade kraftiga exploateringen med en alltför smal zon för fritidsaktiviteter kommer att påverka Erstavik i hög grad varför resurser till tillsyn, ordningshållande och städning i närliggande del av Erstavik måste tillskjutas. Älta är redan överexploaterat och problemen med allmännhetens nyttjande av omkringliggande naturmarker finns redan idag.

Bevara skyddsvärda områden

Vi instämmer i att man bör bevara den ännu namnlösa sjön ("hällkaret") som kommit fram efter grustäkten. Vi finner det olämpligt att i samrådsförslaget har hus placerats ännu närmare denna sjö jämfört med tidigare förslag. Norra delen av området med sjön och de tre bevarandevärda områdena som betecknats 1, 2 och 3 i planbeskrivningen bör inkluderas i naturreservat Strålsjön Erstavik, de blottade grus- och sandytorna bör bevaras.

Även det bevarandevärda området som betecknats med 5 bör bevaras för närrekreation och därför i sin helhet undantas från bebyggelse.

Det framgår inte av handlingarna att i den norra delen av området är den rödlistade skalbaggen bibagge (Apalus bimaculatus) rapporterad. Den och Sidenbiet den parasiterar på kräver blottade sandytor.

Kollektivtrafik

För att området ska fungera väl krävs allmänna kommunikationer. En allvarlig brist i förslaget är att detta inte alls planerats redan på detta stadium. På Lovisedalsvägen i områdets västra kant förekommer idag busstrafik mot Gullmarsplan men den är gles, i icke rusningstid som regel endast en gång i timmen. För dem som hittils utnyttjat dessa linjer har som regel en promenad till busshållplats med bättre kollektivtrafik såsom Älta skola varit ett möjligt alternativ, för boende i detta område är det knappast ett alternativ. Den, undantagandes rusningstid, alltför glesa turtätheten torde vara orsaken till att cykelparkeringen vid busshålplats Älta gård ständigt blir överfull större delen av året, ett problem som kan komma att bli värre om inte turtätheten vid Lovisedalsvägen förbättras.

Förutom ökning av trafiken på Loviedalsvägen behövs en busslinje som fortsätter utefter Storkällans väg - Grustagsvägen - Töresjövägen och t ex mot Tyresö centrum. Åt andra hållet bör området få direkt förbindelse i riktning mot Sickla. En sådan busslinje är även viktig för kollektivtrafikförsörjningen av arbetsplatsområdet söder om Storkällans väg och Storkällans kyrkogård.

Biltrafik

Förslaget bör ändras så att som tidigare föreslagits hela området får utfart för biltrafik endast mot Storkällans väg och att man i möjligaste mår försöker leda icke-lokal trafik vidare över Grustagsvägen mot Trafikplats Lindalen-Skrubba. Den i detta förslag redovisade lokalgatan som skulle ansluta mot Lovisedalsvägen bör utgå och ersättas med en gång- och cykelväg på samma plats.

Service

Det är inte troligt att området kommer att få en fullständig livsmedelsbutik men behovet av någon Kiosk/Servering/Närköpsbutik är rimligen stort. Placeringen borde vara i hörnet Grustagsvägen/Storkällans väg där även verksamhetsområdet i södra delen av grusgropen kan servas.

Återvinningsstation

I förslaget har man glömt att planera in en återvinningsstation i området. Även här är hörnet Grustagsvägen/Storkällans väg den uppenbara placeringen.

Daghem

Om planen genomförs kan man förvänta sig att det kommer att bo ca 500 skol- och förskolebarn i området. Är det verkligen tillräckligt med förskolor enligt denna plan?

Bollplaner, lekplatser och ungdomsgård?

En betydligt större del av området borde, som föreslås i "Ältabornas syn på Ältadalen" lämnas för lek, bollspel, pulkabackar, skidspår, modellflyg etc. Det är anmärkningsvärt att ingen bollplan redovisas i förslaget. Bollplaner behövs, och placeringen av dessa skall givetvis framgå av detaljplanen. Vidare behövs ett flertal lekplatser för mindre barn med t ex sandlåda och gungor nära bostäderna. Dessutom borde plats reserveras för en ungdomsgård inom området.

"Parkstråk"

Det som planen inom planområdet betecknat "parkstråk" är så smala att de knappast är mer än gångvägar. Ett bredare stråk krävs för att kunna fungera som ett parkstråk.

Gästparkering

Det förefaller, trots tidigare påpekande, som att man glömt att se till att det finns möjlighet att parkera för de boendes gäster. Vidare behövs platser för ett hushålls andra bil.

Hundrastgård

Vidare har man glömt att planera in en hundrastgård inom detta område. En sådan bör vara tillräckligt stor för en bra rastning av många hundar, särskilt med tanke på att den kommer att täcka ett behov för många hundägare även utanför Ältadalen.

Äldreboende

Det föreslås att man skulle flytta äldreboende från Älta centrum till en ny byggnad i planområdets sydvästra hörn. Det är troligt att de äldre betydligt hellre bor kvar vid Älta centrum med nära tillgång till livsmedelsaffär, bibliotek, läkarmottagning, god kollektivtrafik m.m. Det föreslagna äldreboendet bör därför utgå, eventuellt kan man använda platsen för ett flerbostadshus.

Dagvatten

Det är väsentligt att ta hand om dagvattnet från området på lämpligt sätt så att inte skadliga ämnen sprids till närliggande delar av Erstavik.

Förorenad mark

Det är mycket viktig att noga undersöka förorenad mark, både där bilskroten legat och vad avser fyllnadsmassorna samt att vidta åtgärder för att sanera förorenad mark.

Luftföroreningar

Det är mycket viktigt att luftföroreningarna från främst den galvaniseringsanläggning som ligger intill planområdet begränsas och att dessa föroreningar kontinuerligt mäts så att man kan försäkra sig om att dessa inte förorsakar skador.

Lösa massor

I delar av området har lösa massor använts vid utfyllning eftersom bebyggelse inte planerades på dessa platser.

Miljöbedömning

Med tanke på den omfattande exploateringen, den känsliga grundvattensituationen och närheten till Erstavik och naturreservat Strålsjön-Erstavik anser vi att en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken måste upprättas.

Vilseledande uppgift om markanvisning

Texten i planbeskrivningen (överst sid. 5) om en markanvisning om 145 småhus är vilseledande eftersom det område som avses, endast den del av området som ägs av kommunen, inte klart redovisas i planförslaget.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/altadalen.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se