Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2010-01-15

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 1997/125 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka

Kopia:
AB Storstockholms Lokaltrafik, 105 73   Stockholm
Stockholms Stadbyggnadskontor, Registraturet, Box 8314, 104 20   Stockholm
Tyresö kommun, 135 81   Tyresö
Remissvar angående detaljplaneprogram för Ältadalen

Den föreslagna bebyggelsen är alltför omfattande vilket strider mot gällande översiksplan och tidigare förslag som "Ältabornas syn på Ältadalen". En större del av området bör lämnas för fritidsaktiviteter som lek, bollspel, pulkabackar, skidspår, modellflyg, hundrastning etc. Den redovisade kraftiga exploateringen med en alltför smal zon för fritidsaktiviteter kan komma att påverka Erstavik i alltför hög grad. Älta är redan överexploaterat.

Bevara skyddsvärda områden

Vi instämmer i att man bör bevara den ännu namnlösa sjön som kommit fram efter grustäkten. Norra delen av området med sjön och de tre bevarandevärda områdena som betecknats 1, 2 och 3 i detaljplaneprogrammet bör inkluderas i naturreservat Strålsjön Erstavik.

Även det bevarandevärda området som betecknats med 5 bör bevaras för närrekreation och därför i sin helhet undatas från bebyggelse.

Busstrafik

För att området ska fungera väl krävs allmänna kommunikationer. En allvarlig brist i förslaget är att detta inte alls planerats redan på detta stadium. På Lovisedalsvägen i områdets västra kant förekommer idag busstrafik med linjerna 811 och 801 mot Gullmarsplan men den är gles, i icke rusningstid som regel endast en gång i timmen. Sista bussen vardagar passerar vid 22-tiden. På lördag-söndag finns trafik bara ca 09 till 19, tidigare och senare bussar på linje 811 trafikerar endat sträckan Gullmarsplan-Skarpnäck utan att beröra Älta. För dem som hittils utnyttjat dessa linjer har som regel en promenad till busshållplats med bättre kollektivtrafik såsom Älta skola varit ett möjligt alternativ, för boende i detta område är det knappast ett alternativ.

Det som krävs är dels en betydande ökning av trafiken på Loviedalsvägen under praktiskt taget alla tider samt en linje som fortsätter utefter Storkällans väg - Grustagsvägen - Töresjövägen och t ex mot Tyresö centrum. Åt andra hållet bör området få direkt förbindelse i riktning mot Sickla.

SL undersökte för något decennium sedan möjligheten till en busslinje utmed Grustagsvägen till Skrubba industriområde via Älta industrområde. Linjen öppnades till Skrubba under beteckning 801X (linjenumret ändrades senare) men utan trafik till Älta industriområde. Problemet var då att ledbussar inte klarade den tvära svängen från Grustagsvägen (i Nacka kommun) till Töresjövägen (i Stockholms stad) för fortsatt färd mot Lindalen i Tyresö. Detta problem bortfaller om trafikplats Skrubba-Lindalen och Skrubba Malmväg söderut från denna trafikplats byggs.

Biltafik

Det är en fördel att som föreslagits hela området får utfart för biltrafik endast mot hörnet Grustagsvägen/Storkällans väg och att man i möjligaste mår försöker leda icke-lokal trafik vidare över Grustagsvägen mot Trafikplats Lindalen-Skrubba.

Service

Det är inte troligt att området kommer att få en fullständig livsmedelsbutik men behovet av någon Kiosk/Servering/Närköpsbutik är rimligen stort. Placeringen borde vara i hörnet Grustagsvägen/Storkällans väg där även verksamhetsområdet i södra delen av grusgropen kan servas.

Återvinningsstation

I förslaget har man glömt att planera in en återvinningsstation i området. Även här är hörnet Grustagsvägen/Storkällans väg den uppenbara placeringen.

Daghem

Om programet genomförs kan man förvänta sig att det kommer att bo ca 500 skol- och förskolebarn i området. Är det verkligen tillräckligt med förskolor enligt detta program?

Bollplaner, lekplatser och ungdomsgård

Det är anmärkningsvärt att den enda bollplan som markerats i programförslaget är en ersättning för befinlig plan som skulle försvinna om Sigfridsborgsskolan byggs ut. Det behövs fler bollplaner. Vidare behövs fler lekplatser för mindre barn med t ex sandlåda och gungor. Dessutom borde plats reserveras för en ungdomsgård inom området.

"Parkstråk"

Det som planen inom planområdet betecknat "parkstråk" är så smala att de knappast är mer än gångvägar. Ett bredare stråk krävs för att kunna fungera som ett parkstråk.

Dagvatten

Det är väsentligt att ta hand om dagvattnet från området på lämpligt sätt så att inte skadliga ämnen sprids till närliggande delar av Erstavik.

Gästparkering

Det förefaller som att man glömt att se till att det finns möjlighet att parkera för de boendes gäster.

Lösa massor

I delar av området har lösa massor använts vid utfyllning eftersom bebyggelse inte planerades på dessa platser.

Vilseledande uppgift om markanvisning

Texten i programförslaget om en markanvisning om 145 småhus är vilseledande eftersom det område som avses, endast den del av området som ägs av kommunen, inte redovisas i programförslaget.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/prograltadalen.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se