Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2013-07-05

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 1997/125 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka

Kopia:
AB Storstockholms Lokaltrafik, 105 73   Stockholm
Stockholms Stadbyggnadskontor, Registraturet, Box 8314, 104 20   Stockholm
Tyresö kommun, 135 81   TyresöYttrande över utställd detaljplan för Ältadalen, Nacka


Nacka Miljövårdsråd är starkt kritiska mot den föreslagna bebyggelsen då exploateringen är alltför hård, vilket strider mot gällande översiksplan och tidigare förslag som "Ältabornas syn på Ältadalen".

Vi är besvikna på att Nacka kommun åter vill skapa ett bostadsområde med låga ambitioner på boendekvalité, människors trivsel, fritidsmöjligheter, fungerande vardagsliv, effektiva trafiklösningar och samhällsservice. Ett nytt kraftigt exploaterat område där många redan idag självklara önskemål för ett positivt boende är åsidosatta bidrar inte till ett för framtiden hållbart samhälle.

En större del av området bör lämnas för lek och fritidsaktiviteter och natur/park. Den redovisade kraftiga exploateringen med en alltför smal zon för fritidsaktiviteter kommer att påverka Erstavik i hög grad varför resurser till tillsyn, ordningshållande och städning i närliggande del av Erstavik måste tillskjutas. Älta är redan överexploaterat och problemen med allmännhetens nyttjande av omkringliggande naturmarker finns redan idag.

Planområdets omfattning och minskad naturmark

Vi motsätter oss att planområdet minskats i norra delsen jämfört med samrådsförslaget, vi anser att de naturområden som enligt samrådsförslaget avsågs att planläggas som natur också bör planläggas på detta sätt.

Byggnadernas höjd

Byggnadernas högsta nockhöjd har i större delen av området ökats till 10 meter mot 8 meter i samrådsförslaget. Då vi inte tror att avsikten är att få plats med fler bostäder ser vi inte behovet av att öka byggnadernas höjd, skulle man istället ha byggt flerfamiljshus hade däremot en högre byggnadshöjd varit väl motiverad.

Bevara skyddsvärda områden

Vi instämmer i att man bör bevara den ännu namnlösa sjön ("hällkaret") som kommit fram efter grustäkten. Vi finner det olämpligt att i samrådsförslaget har hus placerats ännu närmare denna sjö jämfört med programförslaget. Norra delen av området med sjön och de tre bevarandevärda områdena som betecknats 1, 2 och 3 i planbeskrivningen bör inkluderas i naturreservat Strålsjön Erstavik, de blottade grus- och sandytorna bör bevaras.

Även det bevarandevärda området som betecknats med 5 bör bevaras för närrekreation och därför i sin helhet undantas från bebyggelse.

I den norra delen av området är den rödlistade skalbaggen bibagge (Apalus bimaculatus) rapporterad. Den och sidenbiet den parasiterar på kräver blottade sandytor.

Kollektivtrafik

För att området ska fungera väl krävs allmänna kommunikationer. En allvarlig brist i förslaget är att detta inte alls planerats redan på detta stadium. På Lovisedalsvägen i områdets västra kant förekommer idag busstrafik mot Gullmarsplan men den är gles, i icke rusningstid som regel endast en gång i timmen. För dem som hittils utnyttjat dessa linjer har som regel en promenad till busshållplats med bättre kollektivtrafik såsom Älta skola varit ett möjligt alternativ, för boende i detta område är det knappast ett alternativ. Den, undantagandes rusningstid, alltför glesa turtätheten torde vara orsaken till att cykelparkeringen vid busshålplats Älta gård ständigt blir överfull större delen av året, ett problem som kan komma att bli värre om inte turtätheten vid Lovisedalsvägen förbättras.

Förutom ökning av trafiken på Loviedalsvägen behövs en busslinje som fortsätter utefter Storkällans väg - Grustagsvägen - Töresjövägen och t ex mot Tyresö centrum. Åt andra hållet bör området få direkt förbindelse i riktning mot Sickla. En sådan busslinje är även viktig för kollektivtrafikförsörjningen av arbetsplatsområdet söder om Storkällans väg och Storkällans kyrkogård.

I "Stomnätstrategi för Stockholms län, Etapp 2 - Stockholms län utanför ytterstaden" föreslås att stomnätlinjer I och N bör ta en sväng genom Älta på väg mot Tyresö, detta skulle kunna bidra till att ge Ältadalens bostäder och industrer en rimligt trafikförsörjning. Tyvärr har Nacka kommun i sitt remissvar helt nonchalerat att beakta dessa busslinjer, en justering av vägnätet skulle underlätta att dra dessa busslinjer genom Älta.

Biltrafik

Förslaget bör ändras så att som tidigare föreslagits hela området får utfart för biltrafik endast mot Storkällans väg och att man i möjligaste mår försöker leda icke-lokal trafik vidare över Grustagsvägen mot Trafikplats Hedvigslund. Den i detta förslag redovisade lokalgatan som skulle ansluta mot norra delen av Lovisedalsvägen bör utgå och ersättas med en gång- och cykelväg på samma plats. Om biltrafik kommer att tillåtas bör denna utfart förses med farthinder och avsmalnat parti som bidrar till att Grustagsvägen kommer att fungera som områdets huvudsakliga utfart.

Service

Det är inte troligt att området kommer att få en fullständig livsmedelsbutik men behovet av någon Kiosk/Servering/Närköpsbutik är rimligen stort. Placeringen borde vara i hörnet Grustagsvägen/Storkällans väg där även verksamhetsområdet i södra delen av grusgropen kan servas.

Återvinningsstation

I förslaget har man trots tidigare påpekanden från oss och från Tekniska nämnden glömt att planera för en återvinningsstation. Även här är hörnet Grustagsvägen/Storkällans väg den uppenbara placeringen.

Daghem

Om planen genomförs kan man förvänta sig att det kommer att bo ca 500 skol- och förskolebarn i området. Är det verkligen tillräckligt med förskolor enligt denna plan?

Bollplaner, lekplatser och ungdomsgård?

En betydligt större del av området borde, som föreslås i "Ältabornas syn på Ältadalen" lämnas för lek, bollspel, pulkabackar, skidspår, modellflyg etc. Det är anmärkningsvärt att ingen bollplan redovisas i förslaget. Bollplaner behövs, och placeringen av dessa skall givetvis framgå av detaljplanen. Vidare behövs ett flertal lekplatser för mindre barn med t ex sandlåda och gungor nära bostäderna. Dessutom borde plats reserveras för en ungdomsgård inom området.

"Parkstråk"

Det som planen inom planområdet betecknat "parkstråk" är så smala att de knappast är mer än gångvägar. Ett bredare stråk krävs för att kunna fungera som ett parkstråk.

Gästparkering

Det förefaller, trots tidigare påpekande, som att man glömt att se till att det finns möjlighet att parkera för de boendes gäster. Vidare behövs platser för ett hushålls andra bil.

Hundrastgård

Vidare har man glömt att planera in en hundrastgård inom detta område. En sådan bör vara tillräckligt stor för en bra rastning av många hundar, särskilt med tanke på att den kommer att täcka ett behov för många hundägare även utanför Ältadalen.

Äldreboende

Det föreslås att man skulle flytta äldreboende från Älta centrum till en ny byggnad i planområdets sydvästra hörn. Det är troligt att de äldre betydligt hellre bor kvar vid Älta centrum med nära tillgång till livsmedelsaffär, bibliotek, läkarmottagning, god kollektivtrafik m.m. Det föreslagna äldreboendet bör därför utgå, eventuellt kan man använda platsen för ett flerbostadshus.

Dagvatten

Det är väsentligt att ta hand om dagvattnet från området på lämpligt sätt så att inte skadliga ämnen sprids till närliggande delar av Erstavik.

Förorenad mark

Det är mycket viktig att noga undersöka förorenad mark, både där bilskroten legat och vad avser fyllnadsmassorna samt att vidta åtgärder för att sanera förorenad mark.

Luftföroreningar

Det är mycket viktigt att luftföroreningarna från främst den galvaniseringsanläggning som ligger intill planområdet begränsas och att dessa föroreningar kontinuerligt mäts så att man kan försäkra sig om att dessa inte förorsakar skador.

Lösa massor

I delar av området har lösa massor använts vid utfyllning eftersom bebyggelse inte planerades på dessa platser.

Energihushållning

Husen bör utformas som passivhus, d.v.s. de ska inte behöva tillförsen av energi för uppvärmning. Detta bör givetvis gälla all bebyggelse.

Gröna tak

Vi anser att husen bör förses med sedumtak.

Miljöbedömning

Med tanke på den omfattande exploateringen, den känsliga grundvattensituationen och närheten till Erstavik och naturreservat Strålsjön-Erstavik anser vi att en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken skulle ha upprättats.

Vilseledande uppgift om markanvisning

Texten i planbeskrivningen (näst sista stycket sid. 4) om en markanvisning om 145 småhus är vilseledande eftersom det område som avses, endast den del av området som ägs av kommunen, inte klart redovisas i planförslaget.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta yttrande finns på webben som http://www.nackamiljo.se/yttraltadalen.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se