Introduktion till ärendet:
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av stuga 26 i Skuruparken

Ett bygglov och strandskyddsdispens för "nybyggnad" av stuga 26 i Skuruparken har sökts, d.v.s., ägaren vill riva sin befintliga stuga och själv bygga en ny på ungefär samma plats. Stuga 26 ligger i nordöstra delen av Skuruparken.

För den utdragna frågan om att göra Skuruparken till naturreservat se här.

Kungörelse, DN 2020-09-22.
Ritning till ansökan om bygglov.
Fasadritning.
Situationsplan.
Detaljerat läge för gammal och ny stuga.
Hela Skuruparken enligt arrendeavtal.

Synpunkter på förslaget till bygglov skall vara vara inne till bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-10-06, ange B 2020-698.

Nacka Miljövårdsråds yttrande angående bygglovet, 2020-10-06.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens utskott beslöt att bevilja strandskyddsdispens och bygglov för en ny stoga 26, 2020-10-21, kan överklagas senast 2020-11-17.

Nacka Miljövårdsråd överklagar bygglov och strandskyddsdispens för ny stuga 26 i Skuruparken, 2020-11-17. Strandskydd dnr 69121-2020, bygglov dnr 70243-2020.

Nacka Miljövårdsråds komplettering av överklagandet av bygglov och strandskyddsdispens för stuga 26 i Skuruparken, 2020-12-11. Bilagor:
Det historiska Landskapet
Parkhistoriskt utlåtande
Stuginventering 2007
Naturreservatsbeslut av 2015-04-27
Flora och fauna

Länsstyrelsen avslog vår överklagan av bygglovet, 2021-02-03.

Nacka Miljövårdsråd överklagar bygglov för stuga 26 till Mark- och miljödomstolen, 2021-03-11. (Mål P 1930-21)

Nacka Miljövårdsråd kopletterar överklagandet av bygglov för stuga 26 till Mark- och miljödomstolen, 2020-04-01.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet av bygglovet, 2021-05-18.

Länsstyrelsen avslog överklagandet av strandskyddsdispensen, 2021-12-10.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-12-15