Introduktion till remissen:
Detaljplan för Järla sjö, ändring.

Man vill ändra gällande detalplan för Järla sjö för att ge skydda delar av den äldre industribebyggelsen.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2020-06-18 i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2017/169, 131 81 Nacka senast 2020-06-18.

Kommunens handläggare är planarkitekt Magnus Bohman 08-7188097.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-05-09