Introduktion till remissen:
Bygglov för byggbod vid Kyrkviken.

Man vill placera en stor byggbod (17,7 m gånger 8,4 m) mitt över en flitigt använd gångväg vid Kyrkviken. Detta är för bygget av en skämbassäng för dagvatten som rinner mot Järlasjön.

Ärendet om skärmbassäng i Kyrkviken.

Kungörelse, DN 2021-05-10.

Förslaget, Ursprungligen hade placeringen inte markerats, efter att ha begärt information om placeringen fick vi samma karta, men nu med röd markering för placeringen.

Synpunkter skulle in till bygglov@nacka.se, ange dnr B 2021-757, senast 24 maj.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över bygglovsförslaget, 2021-05-24.

Kommunen beslutar att med anledning av synpunkter från Nacka Miljåvårdsråd ändra läget för byggboden så att den inte ligger över en flitigt använd gångväg, 2021-07-06.
Beslutad placering av byggboden

Senast ändrad av Jan Åman 2021-07-08