Introduktion till remissen:
Detaljplan för Volten, del av Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83.

Man vill bygga 44 radhus och en förskola norr om Valövägen och Ormingeringen. Området har tidigare föreslagits att ingå i blivande Skarpnäs naturreservat, en kraftledning i området har tagits bort.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2021-02-23 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum men inte i Orminge.

Ett digitalt samrådsmöte hölls 4 februari 2021 kl. 17:00-18:00.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2018/243, 131 81 Nacka, senast 2021-02-23.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2021-02-23.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2021-12-01 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2018/243, 131 81 Nacka, senast 2021-12-01.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående granskningsförslaget, 2021-12-01.

Kommunfullmäktige beslöt att anta detaljplanen för Volten, 2022-06-20.

Kommunens handläggare är planarkitekt Viktor Wallström, 08-7188089 och projektledare Bastian Wreede.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-06-23