Introduktion till remissen:
Atlas Copcos entré

Man vill ha en ny entré på till Atlas Copcos huvudbyggnad, Sickla Industriväg 19.

Enkelt planförfarande. Ingen granskning. Ingen utställning på bibliotek eller i Stadshuset.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, MSN 2013/16-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-06-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-06-15.

Planen var på nytt på samråd efter kritik under samrådstiden. Aktuella handlingar saknas på kommunens webb men finns här:
Underrättelse med inkomna synpunkter
Planbeskrivning
Plankarta

Synpunkter på andra samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, MSN 2013/16-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-08-19.

Detaljplanen antogs av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2017-03-22.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tove Mark, 7189354.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-04-24