Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2015-06-15
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och stadsbyggnadsenheten
MSN 2013/16-214
Planenheten
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se


Synpunkter på planförslag beträffande ny entrétrappa för Atlas Copcos huvudkontor vid korsningen av Järlaleden och Sickla Allé/Sickla industriväg.

Nacka miljövårdsråd har granskat förslaget och förstår utgångspunkterna. Vi kan dock inte instämma i att förslaget saknar intresse för allmänheten. Denna punkt är en viktig entré! Då Nacka bygger stad kommer alla entréer till stadsdelen att få ökad betydelse, både för gående, cyklister och motorfordon.

Den föreslagna trappan kommer att befinna sig vid en av entréerna till den förtätade stad som avses att byggas i på Västra Sicklaön, rondellen på platsen avses att ersättas med en signalreglerad korsning på en mycket trafikerad infart till Nacka, i synnerhet som en väg till Sickla Köpkvarter men också av stor betydelse för trafiken till Västra Sicklaön och Älta.

Detta är bidragande orsaker till att det finns ett starkt allmänintresse av platsens utformning. Pga trafiken kan man inte förvänta sig att människor kommer att uppehålla sig längre tider på platsen om den inte förstärks med planteringar och service i form av exempelvis café, som möjligen skulle kunna inredas i husets bottenvåning tillsammans med en utedel mot marknadsområdet på norra sidan. Vi önskar en mer genomtänkt utformning än en 50 meter bred trappa, som mer känns som ett uttryck för att markera byggnadens storlek och vikt.

De ekar som finns på platsen bidrar i hög grad till det gröna intryck som är Nackas signum, de gör att kringliggande byggnaders massiva volymer inte förefaller lika överväldigande. Det är viktigt att ekarnas rotsystem inte skadas och att de får tillräckligt med näring och vatten även i fortsättningen. Sickla Allé som fortsätter ned till promenadvägarna nere vid Sicklasjön får genom dem en pendang och fortsättning upp mot Atlas Copcos tidigare industriområde.

Det vore fördelaktigt om fler träd kunde planteras längs de berörda gatorna, så att intrycket av allé och grön miljövänlig stad utvidgas, vilket också kan ha betydelse för en lugnare trafikrytm. Trafiken är mycket intensiv på denna plats, och den inbjuder inte till parkering pga risken för stockningsproblem. Vi förstår dock att Atlas Copco vill ha en tydligare entré åt detta håll, och möjlighet för av­ och påstigning.

Ingrepp i naturmark bör ersättas med motsvarande åtgärder för att förbättra grönstrukturen, som gröna tak, trädplanteringar (som skapar rymd och ger ett större tillskott av biomassa, förbättrar lokalklimat, minskar blåst och dagvattenflöden samt ökar trivseln året om.

Det är också viktigt att tänka på att bostadsbebyggelsen i området mitt emot, på Nobelberget, kommer att öka vikten av att bygga en trivsam stadsdel där genomfartstrafiken och stora byggnadsvolymer inte ska dominera omgivningarna i alltför hög grad. Därför vill vi gärna se att trappan minskas något i omfång, och kompletteras med åtgärder som förstärker grönstrukturen.


För Nacka MiljövårdsrådTorgny Domeij


Detta remissvar är utlagt som http://www.nackamiljo.se/atlascopcosentre.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se