Introduktion till remissen:
Detaljplan för Solbrinken-Grundet.

Sommarstugeområdet Solbrinken-Grundet i Backeböl föreslås få kommunalt vatten och avlopp och i samband med detta en övergång från fritidsbebyggelse till permanentbebyggelse. Här föreslås att vissa tomter kan delas i två tomter, att det byggs kontor på flera platser längs motorvägen och flerbostadshus på vissa platser.

Detaljplaneförslaget presenterades två gånger vid öppet hus i Nacka Stadshus, Granitvägen 15, måndagen den 22 maj 2017 och tisdagen den 30 maj 2017 kl. 17.30 - 19.30 med presentation av förslaget kl. 18.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-06-16 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2015/665-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-06-16.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2017-06-16.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2019-02-12 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på utställningsförslaget skall vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/665-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2019-02-12.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 12 februari 2019 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2019-02-12.

Kommunens handläggare är projektledare Eva Olsson, 08-7188000 och planarkitekt Emilie Larsen, 7189766.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-03-09