Introduktion till remissen:
Detaljplan för Solbrinken-Grundet.

Sommarstugeområdet Solbrinken-Grundet i Backeböl föreslås få kommunalt vatten och avlopp och i samband med detta en övergång från fritidsbebyggelse till permanentbebyggelse. Här föreslås att vissa tomter kan delas i två tomter, att det byggs kontor på flera platser längs motorvägen och flerbostadshus på vissa platser.

Detaljplaneförslaget presenterades två gånger vid öppet hus i Nacka Stadshus, Granitvägen 15, måndagen den 22 maj 2017 och tisdagen den 30 maj 2017 kl. 17.30 - 19.30 med presentation av förslaget kl. 18.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2017-06-16 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2015/665-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-06-16.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2017-06-16.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tove Mark, 08-7189354 och Emilie Larsen, 7189766.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-06-16