Introduktion till remissen:
Detaljplan för mobilmast vid Trappstigen, Älgö

Man vill med en detaljplan tillåta en 50 m hög mobilmast på Älgös högsta punkt. Toppen på masten skulle hamna ca 95 meter över havet och synas milsvitt.

I detaljplanen för Älgö finns ett hål just här (se plankarta del 8), av allt att döma för att undvika konflikt 2006 när detaljplanen var på remiss men tillåta att man senare lättare kunna uppföra master eller torn utan att komma i konflikt med detaljplanens bestämmelser.

I samband med detaljplanen visar komunen inte någon ansökan om mobilmast men här finns en ansökan från 2010 avseende ett 48 m högt mobiltorn på Älgö mellan Trappstigen, Estvägen och Berghemsvägen, förmodligen den ansökan som är aktuell, den var ute på remiss 2010 men avfärdades då.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett samrådsmöte (öppet hus) i Nacka Stadshus tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 17-19.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-09-07 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Saltsjöbaden.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, MSN 2012/146-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-09-07.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-09-07.

Granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2015-12-21 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Saltsjöbaden.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, MSN 2012/146-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-12-21.

Alla som har synpunkter på detta förslag borde skrivit till kommunen senast 21 december 2015 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2015-12-21.

Kommunens handläggare är Tove Mark, 7189354.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-15