Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2015-09-07
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2014/726-214
Planenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka
registrator.plan@nacka.seRemissvar angående förslag till detaljplan för mobilmast vid Trappstigen på Älgö

Förslaget avser att tillåta ett 50 meter högt mobiltorn på Älgö mellan Trappstigen, Estvägen och Berghemsvägen. Platsen är högt belägen på ett ca 45 meter högt berg centralt på Älgö. Toppen på masten skulle alltså hamna ca 95 meter över havet och synas milsvitt.

Nacka Miljövårdsråd anser som tidigare att inga tillstånd får ges att uppföra master eller torn på oexploaterad naturmark. Den föreslagna platsen är av Skogsstyrelsen klassad som ett område med naturvärde vilket är omgivet av ett omfattande område klassat som nyckelbiotop. Platsen är således synnerligen olämplig för en sådan anläggning. Länsstyrelsen har tidigare avvisat mobilmast på denna plats.

I detaljplan för övriga Älgö anses att skärgårdskaraktären är viktig att bevara, särskilt inom de delar som är synliga från omgivningen. Detta står inte i proportion till att kommunen samtidigt är villig att släppa fram en mast för mobiltelefontrafik som skulle dominera skärgårdslandskapet på ett olyckligt sätt. Miljövårdsrådet yrkar på att sådana planer avvisas.

Nya master och torn bör placeras på redan exploaterad mark, exempelvis vägområden, transformatoranläggningar, och industriområden (långt bort från fasta arbetsplatser).

I den nyligen antagna detaljplanen för Älgö finns ett hål just här. Detta betyder att den äldre detaljplanen från 1948 fortfarande gäller inom detta område, den tillåter uppförande av torn, master eller teknikbodar.

Ansökan uppfyller inte kraven i kommunens vägledning för bygglovsprövning att i ansökan ska redovisas basstations uteffekt och radioteknisk utbredning av radiovågorna och inte heller kravet på att erforderliga åtgärder till skydd för allmänheten i anslutning till anläggningen ska redovisas.

Uppgiften i planbeskrivning och start-PM att täckningen i området skulle ha stora brister motsägs av teleoperatörernas täckningskartor som istället överlag visar på god till mycket god täckning på Älgö. Många andra områden i Nacka har enligt täckningskartorna betydligt sämre täckning än på Älgö.

Inte heller verkar det finnas en motivering för behovet av en mobilsändare på denna plats, trakten täcks idag av existerande mobilsändare, bl a i Saltsjöbaden, Tyresö och på Ingarö. Någon alternativ placering har inte redovisats.

Nacka Miljövårdsråd anser att förslagen till nya mobiltorn är för många och att flertalet av de inkommna ansökningarna måste avslås.

Således måste denna ansökan om bygglov för torn och teknikbodar bestämt avslås.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som
http://www.nackamiljo.se/mobilalgoplan.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se