Introduktion till remissen:
Detaljplan för för Pylonen, Orminge 60:1.

Man vill bygga ett anbtal flerbostadshus mellan Orminge och Skarpövägen söder om Myrsjön. Området har varit naturmark med en kraftledning nu tagits bort.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2020-09-30 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett digitalt samrådsmöte hölls 8 september 2020 kl. 17:00-18:30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2018/244, 131 81 Nacka senast 2020-09-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2020-09-30.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2021-12-22 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2018/244, 131 81 Nacka senast 2021-12-22.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2021-12-22.

Kommunens handläggare är planarkitekt Viktor Wallström, 08-7188089.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-12-22