Introduktion till remissen:
Detaljplan för Älta centrumkvarter

Man vill riva nuvarande centrum och kulturknut samt bygga nya bostadshus med ca 950 bostäder och affärslokaler. Livsmedelsaffär där nu ett flervångings parkeringsdäck ligger närmare Ältavägen.

Förslaget har föregåtts av ett planprogram.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-01-15 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Älta.

Ett öppet hus om samrådsförslaget hölls i Älta centrum den 7 december 2017 kl 17.30-19.30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-01-15, ange KFKS 2016/440.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2018-01-15.

I november 2019 presenteras ett granskningsförslag för Ältas centrumkvarter.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2020-01-16 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Älta.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus om granskningsförslaget hölls i Älta centrum den 10 december 2019 kl 17.30-19.00.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten, 131 81 Nacka senast 2020-01-16, ange KFKS 2016/440.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående granskningsförslaget, 2020-01-16.

Kommunfullmäktige beslöt med röstsiffrorna 33 mot 28 att anta detaljplanen, 2020-10-12.

Den beslutade detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbsidor.

Nacka Miljövårdsråd överklagar den beslutade detaljplanen, 2020-11-10. (P 8403-20)

Nacka Miljövårdsråd kompletterar överklagandet, 2020-12-01.

Mark -och miljödomstolen avslog överklagandet, 2021-03-08, kan överklagas senast 2021-03-29.

Nacka Miljövårdsråd överklagar till Mark- och miljööverdomstolen, 2021-03-29. (Mål 3967-21 Rotel 0601)

Nacka Miljövårdsråd kompletterar överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen, 2021-04-19.
alta_detalplaneprogram.pdf   Detaljplaneprogram antaget av Nacka kommunstyrelse 2015-09-28.
alta_samrad_planbeskrivning.pdf  Samrådsförslag från 2017.
Underlag_PM_Trafikanalys.pdf   Underlag PM trafikanalys, bilaga till samrådsförslaget 2017.

Detaljplanen vann laga kraft, 2021-10-06.
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslöt 2021-05-19 att ge bygglov för kvarter 1 i Älta centrum trots att detaljplanen inte vunnit laga kraft. Bygglovsbeslutet kan övderklagas, senast 2021-06-15.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av bygglovsbeslutet för Älta centrum, kvarter 1, 2021-06-15. dnr 48535-2021.
Kommunens handläggare är planarkitekt Magnus Bohman, 08-7188097, och stadsbyggnadsservice 08-7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-10-13