Introduktion till:
Program för Älta centrum

Förslagen innebär att ett stort antal ytterligare bostadshus byggs i centrala Älta, ett nytt läge för affärer i centum m.m.

Tidigare planering av Älta C och dess närområde.

Tidigare program, antaget av kommunstyrelsen 2005-05-09.

En workshop om programförslag för Älta centrum hölls 5 oktober 2013 kl. 10-13 i Älta kulturknut, Älta centrum.

Arktitekt Jerker Söderlind vid Stadsliv AB presenterade 17 oktober 2011 ett förslag vid ett möte i Älta kulturknut.

Kommunen har givit uppdrag till arktitektföretagen Sweco, Tema och White att ge varsitt förslag, de presenterades 2013-06-01 som "Ännu mera Älta". Tyvärr togs de bort från webben 2016-06-15.

En rapport som även omfattar våtmarken i Älta, "Modellering av näringsbelastning och åtgärdsförslag för Ältasjön"

Samrådsförslaget om program för Älta centrum finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-02-02 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum och i en utställningslokal i Älta centrum mittemot biblioteket.

Ett öppet hus om programförslaget hölls torsdag 15 januari och tisdag 20 januari 2015 klockan 16.00 - 20.00 i utställningslokalen i Älta centrum mittemot biblioteket.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/696-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-02-02.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående programförslaget, 2015-02-02.

Det antagna detaljplaneprogrammet för Älta centrum togs bort från kommunens sida om Älta centrum men finns ändå här. Detaljplaneprogrammetr antogs av kommunstyreslsen 2015-09-28.

Kommunens handläggare är Åsa Dahlgren, 7187896 och Therese Sjöberg, 7189362.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-04-18