Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2015-02-02
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2012/696-214
Planenheten
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Kopia:   Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
registrator.tf@sll.se
Remissvar angående Program Älta centrum


Det är viktigt att dagligvaruhandeln ska kunna tillgodoses centralt i Älta och inte utlokaliseras t ex till plats vid Motorvägen söder om hållplats Ekstubben.


Programområden och grönområden

I programförslaget anges inte tydligt vilket område som omfattas av programmet. De tre arkitektskisser som togs fram under 2013 av arkitektföretagen Sweco, Tema och White omfattade bl a all mark mellan Ältavägen och Ältasjön samt den del av våtmarken som ligger öster om Ältavägen. Men i det programmet som nu presenteras avgränsas endast fyra delområden; Fläderparken, Ältas nya centrum, Södra Älta centrum och Våtmarken. Därmed tycks programmet inte längre omfatta naturmarken och parken närmast Ältasjön samt våtmarken väster om Ältasjön. Dessa delar av programmet är mycket viktiga både för vattenrening och rekreation. Arkitektskisserna som togs fram för bryggor, gångstråk och sport/lek nära stranden finns därmed inte med i programförslaget. Utan att beskriva planen för det utelämnade området har ett helhetsperspektiv gått förlorat.

För att kunna bedöma förslaget i sin helthelt måste programområdet innefatta hela området mellan Ältasjön och Ältavägen. Det ska tydligt framgå att de nuvarande parkerna och grönområdena svses bevaras.

Älta våtmark

Det är mycket viktigt att bevara hela våtmarken. Avstå från etapp E med radhus och förskola i Våtmarksområdet. Hela våtmarksområdet på båda sidor om Ältavägen är livsviktigt för Ältasjöns rening. Vi anser att det är tämligen uppenbart att våtmarken, både öster om Ältavägen och vid utloppet mot Ältasjön i själva verket utgör nyckelbiotoper, att de inte klassats som det av Skogsvårdsstyrelsen beror förmodligen på att de bara studerat skogsmarkerna. Ingepp i våtmarkerna är att betrakta som vattenverksamnhet som inte kan ske utan medgivande av Mark- och miljödomstol.

Under 1970-talet var den öst-västliga gångvägen öster om Ältavägen en avloppledning som höjde sig ca en halvmeter över våtmarken. Det var då våtmark på båda sidor om denna, lika vått på södra sidan där en bäck från Hedvigslund bidrog till vätan. Vid en eventuell bebyggelse i detta område kan man påräkna hög risk för skador i form av sättningar och vatteninträngning.

Inför att Ältasjön ska bli vattenförekomst enligt EUs Vattendirektiv lät Nacka kommun företaget Norconsult göra en undersökning av Ältasjöns näringsstatus och kemiska status och åtgärdsförslag som kan förbättra dessa, se rapporten "Modellering av näringsbelastning och åtgärdsförslag för Ältasjön". I rapporten framgår betydelsen av våtmarken i sin helhet för reningen av Ältasjön och sjösystemet nedströms, inklusive Natura 2000-området Dammtorpssjön-Söderbysjön. Rapporten visar hur reningseffekten av Ältasjöns största tillrinningsområde kan förbättras, vilket är nödvändigt för att uppfylla villkoren i EUs Vattendirektiv. Rapporten rekommenderar att den befintliga våtmarken inte bara bevaras, utan även utökas. I rapporten framgår hur våtmarken bör utökas för att uppnå maximal reningseffekt (se karta). Den del av våtmarken som ligger öster om Ältavägen bör bevaras i nuvarande skick, medan den del av våtmarken som ligger väster om Ältavägen skulle kunna förändras för att ge en bättre reningseffekt. Man skulle t ex kunna låta inloppet gå i meanderslingor, lämplig växtlighet inplanteras, och våtmarken förvaltas med hänsyn till våtmarkens renande funktion.

Älta våtmark
  Område som skulle kunna nyttjas för våtmark enligt Norkonsults utredning.

Vi föreslår:


Kollektivtrafik

Det är märkligt att programförslaget föreslår bostäder där buss 401 normalt vänder vid Ekstubben utan att föreslå altenativ ändhållplats. Sommartid vänder buss 401 istället vid Flatenbadet men den platsen har övrig tid mycket litet passargerarunderlag sedan buss 828 som den en gång anslöt till där dorgs in. Det vore tänkbart att förlänga linjen till torget i Södra Hedvigslund, men där finns inget utrymme planerat för tidsutjämning. Om inget alternativt läge kan erbjudas måste nuvarande vändslinga vid Ekstubben vara kvar.

Det antyds i planen att mycket av busstrafiken är tänkt att flyttas från Oxelvägen-Almvägen till Ältavägen vilket skulle betydligt sämre kollektivtrafik vid den nu mest trafikerade hållplatsen Älta centrum på Oxelvägen. I planförslaget framgår inte var busshållplatser är tänkta att vara placerade, något som är avgörande för gångtrafiken och vilka affärslägen som är attraktiva. En tydligare planering av hur busstrafiken är tänkt att fungera borde gjorts redan på detta stadium.

Det finns ett stort behov av att snarast göra en kraftig förstärkning av busstrafiken från Älta mot Gullmarsplan för att resenärer ska kunna undvika de problem som väntas kring Slussen under många år. 801 och kanske även 814 bör gå alla dagar hela dagarna och senare på kvällarna än nu, kompletterade av 811 och 816. Vidare bör en del bussar från Älta fortsätta in till City.

I Översiktsplanen (sid. 45) anges "Utbyggnadsplanerna i Älta kräver en särskild satsning på busstrafiken i denna kommundel". Vi tycker inte att denna satsning framgår av programförslaget, men vi anser att den är nödvändig.


Infartsparkering

Vid Ekstubben, som är Ältas knutpunkt för kollektivtrafik (vilket noga beskrivs i trafikutredningen) finns idag Ältas enda infartsparkering. I programförslaget ska man ersätta infartsparkeringen med handel. Någon ny mark för infartsparkering pekas inte ut i förslaget. Då knutpunkten Ekstubben ligger upp till tre km från boenden i Älta och ett flertal busslinjer inte angör någon annan hållplats i Älta, har infartsparkeringen en central betydelse för Ältabornas tillgång till kollektivtrafik.

Parkeringen är oftast fullbelagd på dagtid på vardagar. Många Ältabor väljer infartparkeringen för att kunna åka med motorvägsbuss till Gullmarsplan, istället för det långsammare alternativet buss 401 till Slussen. Då Ältas befolkning växer, samtidigt som Slussen ska byggas om med stora trafikstörningar till följd, kommer infartsparkeringen tillsammans med en ökad turtäthet för linje 801, 814 och 816 vara nödvändig för att Ältas befolkning ska kunna ta sig till sina arbeten.

Infartsparkeringen bör istället utökas. En flytt av parkeringen till ett område längre söderut efter Tyresövägen är inte ett alternativ, då infartsparkeringen i det fallet inte längre ligger vid knutpunkten Ekstubben. En infartsparkering utan bra kollektivtrafik är meningslös. Däremot skulle man eventuellt kunna samallokera parkeringen med parkering till den nya handelsplatsen, givet att själva affärerna anläggs längre söderut efter Tyresövägen. På så sätt skulle parkeringsplatserna kunna utnyttjas dubbelt, dagtid för pendelparkering och kvälls- och helgtid för de som handlar. Det är i så fall viktigt att utforma parkeringen med pendlarnas behov i första rummet och att parkeringen får bibehålla sitt nuvarande läge vid Ekstubbens busshållplats. Programförslaget och eventuellt trafikutredningen bör utökas med att beskriva hur parkeringen ska bibehållas samt utökas.

Även här har vi stöd av Översiktsplanen som på sidan 45 säger "För att kollektivtrafiksystemen ska fungera behövs ochså bra placerade och tillräckligt stora infartsparkeringar", något som planförslaget förbigått.


Biltrafik

Undvik hårdgjorda ytor på nya Älta torg. Ska ge ett grönt intryck.

Tre bilvägar med infarter till nya Älta torg är för mycket.

Älta torg får inte göras till genomfart mellan Ältavägen och Oxelvägen. Vi är tveksamma till den utfyllnad av nuvarande Älta torg som krävs för att komma upp i Oxelvägens nivå.

Även den föreslagna östvästliga vägen norr om Älta torg får inte göras till en genomfartsgata, bara access till byggnader.

Med skolor i nuvarande centrumbyggnad är det viktigt att intilligande gator är gåvänliga med endast begränsad och långsam biltrafik.

Det finns en oro för parkeringssituationen, om nu alla parkeringshus och parkeringsdäck blir till bostäder måste nya tillkomma under jord. Speciellt måste det under byggtiden finnas platser någonstans både för befolkning och byggarbetare.

Det verkar oklart om söder om det kvarter som är tänkt att innehålla livsmedelshall ryms nuvarande uppfart mot Östra Stensö (Hallongatan), väg till bostäderna ovanpå livsmedelhallen och infart till parkering och livsmedelleveranser i kvarteret.


Varierad grön bebygelse, Gröna tak

Det är väldigt viktigt med varierad byggnation, med olika färger, olika material, varierad form. Gärna trädgårdar och solpaneler på taken. Taken bör i övrigt vara sedumtak (gröna tak), även väggar är en bra plats för ett grönt tillskott.

Vi ser gärna att de hus som planeras får klimatsmarta lösningar för uppvärmning men även i materialval och återvinningslösningar. Detta kan vara ett tema eller profil som gör området ytterligare attraktivt.

För att höja kvalitén av utseende och funktion på husen föreslår vi att kommunen har aktitekttävligar för ett stort antal minde områden i samband med markanvisningar.


Dagvattenhantering från ny bebyggelse/hårdgjorda ytor

I programförslaget, sid 45, står det att detaljplanerna ska kräva Lokalt Omhändertagande av Dagvatten.

Vi vill poängtera behovet av detta men inte bara i form av att vattnet rinner ner i marken lokalt utan hellre binds av växtlighet t ex via sedumtak och gröna fasader, som också har en luftrenande funktion och bidrar till artspridning. För att detta ska bli verklighet bör man redan i programmet ange i procentsatser hur många av taken som ska bli sedum och hur många av fasaderna som ska vara växtbeklädda.

Vi föreslår:


Miljöstationer

Inom programområdet finns idag två miljöstationer för återvinning av papp, glas mm. Dessa ligger i anslutning till parkering, så de flesta kommer med sitt avfall med bil. I programförslaget är platserna för miljöstationerna ersatta med bebyggelse. I programmet beskrivs inte var alternativa miljöstationer ska placeras. För att klara Ältas behov av avfallshantering så kan inte antalet miljöstationer minska. Dessa måste ligga så att de kan nås med bil. Det är även önskvärt att åtmistone en miljöstation finns på gångavstånd från Älta Centrum, som idag. Programförslaget bör uppdateras med läge för nya miljöstationer.

Även här han man i planförslaget försummat att göra vad som står i Översiktsplanen (sid. 60): "Det ska ges planmässiga förutsättningar för nya och befintliga återvinningsstationer, genom att behov och möjliga placeringar studeras vid detaljplanläggning. Om program utarbetas sker detta i programskedet."


Buller

Stora delar av området är bullerstört från Tyresövögen, Ältavägen och övriga vägar. Även om man lyckas lösa problemen inomhus kommer probemet att kvarstå utomhus. Vi anser, att bullerproblemen måste avhjälpas så mycket det går vid källan, med bullerskydd och "tyst asfalt".

Det ät viktigt att man gör ordentliga utredningar om buller från motorvägen och andra vägar och ser till att bostäder och utemiljöer är tillräckligt bullerskyddade.


Bebyggelsens omfattning

Det är inte givet att det är bra att Strandparksskolan verkligen ska ersättas med bostäder. Skolor behövs och det kan vara svårt att se hur skolorna skulle räcka till. En utredning kan behövas för att säkerställa att skollokalerna verkligen räcker till.

Man kan tänka sig att bygga en hög skrapa med små billiga hyreslägenheter på berget norr om Ältavägen omedelbart öster om Tyresövägen som ett landmärke, för studenter och Ältaungdomar som nu inte har råd att flytta hemifrån. Området ligger åtminstone delvis nu inom Stockholms kommun.

Om Ältavägen till stadsgata måste man se till att det verkligen finns plats för regionalt cykelstråk, parkering och gångbanor.

Den brygga längs vattnet från Stensöbadet och söderut som Temaarkitekter hade med i sitt förslag är bra men saknas i programförslaget.

Det är viktigt att ordna bostäder för äldre på plats där det är nära till affärer, vårdcentral, apotek och goda allmäna kommunikationer, kvarteret norr om det nya torget kan vara en lämplig plats. Däremot är som vi tidigare påpekat en plats vid Lovisedalsvägen nära grusgropen av dessa skäl en mindre lämplig plats.

Behåll eken utanför nuvarande ingång till Älta Centrum från Ältavägshållet.


Icke-kommersiella lokaler

Inom programområdet finns idag ett antal kommunalt finansierade icke-kommersiella verksamheter, bl a bibliotek, öppen förskola och fritidsgård och föreningslokal (Pelarsalen). Då de lokaler där den nuvarande verksamheten bedrivs enligt programförslaget kommer att försvinna, måste verksamheten antingen flyttas eller läggas ned. Vi anser att verksamheten snarare borde utökas, då man i förslaget räknar med ökat antal barn och ungdomar i Älta. Det nuvarande programförslaget nämner inte dessa verksamheter, d v s det framgår inte om dessa verksamheter ska flyttas eller läggas ned. Verksamheterna skulle kunna inrymmas i de nya butikslokalerna i gatuplan vid nya Älta torg. Det är då viktigt att man i programmet tar hänsyn till var verksamheterna ska flyttas, att lokaler av lämplig storlek kan inrymmas och att hyrorna inte blir högre än att verksamheten kan fortsätta bedrivas. Programförslaget bör ta ställning till och uppdateras med denna information.

Kulturknuten kommer att sakna kontakt med affärslokaler, det äv viktigt att se till att kvarteret utformas så att den inte kommar att ligga avsides.


Idrottshall

Redan med den nuvarande befolkningen finns ett mycket stort behov av en ny idrottshall i Älta. Den gamla hallen i Stavsborgsskolan har stort behov av renovering av omlädningsrum, saknar cafeteria med rinnande vatten, har ont om läktarplatser och har en för liten plan för att få anordna mästerskap i innebandy. Dessutom räcker inte halltiderna till, vilket har gjort att verksamheter har fått lämna Älta och vissa lag lokaliserat träning till de mycket mindre och olämpliga hallarna i Älta Skola, Sigfridsborgsskolan och gamla Strandparksskolan. Sedan många år finns planer från Nacka Kommun att bygga en helt ny idrottshall centralt i Älta, med fullstor plan, omklädningsrum, cafeteria och läktare. Den nya hallen skulle i första hand användas för tävlingar, och i andra hand för träning. Den gamla Stavsborgshallen behövs även fortsättningsvis för träning.

I den kravspecifikation med funktioner som låg till underlag för de tre arktitektskisserna från Sweco, Tema och Write fanns kravet på en ny idrottshall med. Samtliga tre arkitektskisser tog även med en ny idrottshall i sina förslag. I det nu presenterade programförslaget verkar idrottshallens betydelse tonats ned. Visserligen föreslås den nuvarande centrumbyggnaden att användas/byggas om till skola och idrottshall. Men några detaljer eller skisser för hur detta ska ske anges inte. Det verkar tveksamt om Nacka Kommun verkligen utrett möjligheten till att inrymma en fullstor idrottshall som kräver hög takhöjd i en gammal centrumbyggnad. Byggnaden har idag två plan samt källare, ca tre meter i tak i planen och betongstolpar ca var 10 meter. Förmodligen räcker inte ens ytan till bägge verksamheterna. En ombyggnad till idrottshall ter sig omöjlig eller åtminstone oerhört dyrt. Eftersom det nya programmet tar all tillgängligt markyta i centrala Älta i anspråk så finns det inga alternativa platser för idrottshall centralt i Älta om programförslaget antas. Vi vill att programförslaget uppdateras med ett seriöst utarbetat förslag för en ny fullstor idrottshall i centrala Älta.

I Översiktsplanen, sid 67, står om Älta centrum: "En sporthall tillkommer".


Befolkningstillväxt i Nacka

Som vi många gånger tidigare nämnt, är vi är positiva till att människor vill flytta till Nacka, men anser att den planerade befolkningstillväxten är för hög.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som www.nackamiljo.se/prograltacentrum.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se