Introduktion till förslaget:
En 212 meter hög "Tredje Nackamast"

Ett tidigare försök 2015 att anlägga en 150 m hög tredje Nackamast blev inte av.

En 212 meter hög "tredje nackamast" med 24 stag i tre riktningar med sex fästpunkter i marken (75 och 135 meter från masten) och tillhörande stora teknikboder (två stycken, 12 m långa) i Orrmossen i Erstaviksskogen ca 500 meter sydost om den sydöstra Nackamasten.

Syftet med masten är inte mobiltelefoni utan kommersiell rundradiosändning. Det skulle av allt att döma gå utmärkt att sätta upp en sändare till i en av de nuvarande masterna, det handlar om bolag som inte kan komma överens och ett bolag som gärna vill ha en egen mast där man rimligen kan hyra ut även till andra bolag. Det finns gott om plats i existerande master, inte någon anna stans i Sverige har man för säkterhets skull dubbla master för TV- och radiosändning.

Handlingar fanns tillgängliga på Miljö- och stadsbyggnad, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka, fram till och med den 4 augusti 2017.

Kungörelse 2017-07-11. Alla kungörelser om tidigare master under föregående decennium var införda in Dagens Nyheter, det var inte denna mast. Tidigare kungörelser har brukat ange mastens höjd, inte i detta fall.

Karta där den föreslagna placeringen av tredje Nackamasten är inritad.

Utforming av den 212 m höga masten med stag (i tre riktningar).

En väg planeras genom Orrmossen i Erstaviksskogen fram till masten.

Länsstyrelsens synpunkter på tredje Nackamasten.

Fotomontage med tredje Nackamasten. Tre fotomontage levererades där den nya masten i samliga fall ligger längre bort och därför ser mindre ut. Med sina 212 m når den 71% av de existerade 300 m höga masternas höjd.

Synpunkter på förslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator.bygglov@nacka.se senast 2017-08-04, ange diarienummer B 2017-000646.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget, 2017-08-04.

Sökanden, Bauer Media AB, inkom med detta yttrande 2017-12-04 efter att ha tagit del av överiga yttranden.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslöt 2017-12-06 att avslå byggnadstillstånd.   Nämndens handlingar i ärendet, notera bl.a. det stora antalet inkomna yttranden.

Artikel om avslaget i NVP, 2017-12-12.

Sökanden, Bauer Media AB, överklagade beslutet 2017-12-22.

Länsstyrelsen avslog Bauer Medias överklagande 2018-04-04.

Högsta domstolen avslog slutgiltigt Bauer Medias förslag till den tredje Nackamasten, 2021-05-12.

"Bygge i Orrmossen; Effekter av vägbygge i känslig miljö" Miranda Mrozek skrev ett examensarbete i biogeovetenskap, våren 2021.

Kommunens handläggare är Klas Modin.


Nacka kommuns sida om master och torn för mobiltelefoni som togs bort hösten 2015 såg ut så här. Innehåller bl a regler för bedömning och om medborgarnas rätt att påverka.

Nacka kommuns beslut om vägledning för bygglovpröving av master, torn och antenner för mobiltelefoni.


Om mobilansökningar vid Hasseludden augusti och december 2016.

Om detaljplan för en 50 m hög mobilmast på Älgös högsta punkt augusti 2015.

Om mobilmast på Boo IP 2015.

Om mobilmast på Skuru IP 2014.

Om mobilmastansökningar 2014.

Om mobilmastansökningar 2013.

Om mobilmastansökningar 2012.

Om mobilmast vid Duvnäs tennisbana 2010.

Om mobilmast på Älgö 2010.

Om mobilmastansökningar 2009.

Om mobilmastansökningar 2008.

Om mobilmastansökningar 2006.

Om mobilmast vid Kolarängen 2005.

Om mobilmastansökningar 2002 - 2003.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-07-22