Start / Bo & Bygga / Bygglov / 3G och bygglov

3 G-utbyggnaden och bygglov

Sedan 2001 pågår en utbyggnad av master, torn och antenner för tredje generationens mobiltelefoni (3 G). För vissa installationer krävs det bygglov.

Hur avgörs frågorna?

Kommunen handlägger ansökningar om bygglov utifrån en gemensam vägledning. Även de råd och riktlinjer som gäller i Stockholm följs, när de passar in på förhållandena i Nacka. Här beskrivs de viktigaste punkterna.

Bygglov krävs för nya master, teknikbodar och andra byggnader som kan behövas för antenner till 3G-nätet. För vissa mindre antenner som placeras på befintliga fasader krävs däremot inget bygglov. För de anläggningar där bygglov krävs behandlar kommunen alla ansökningar utifrån en gemensam vägledning.

Viktiga grunder för bedömningen

  • Förslag till lokalisering ska bedömas utifrån kommunens översiktsplan.
  • I områden med detaljplan ska en rad krav enligt plan- och bygglagen (PBL) för bygglov tillämpas. De innebär bland annat att förändringar av byggnader ska utföras varsamt, så att byggnadstekniska, kulturhistoriska och andra värden tas till vara. Nya anläggningar ska placeras på sätt som är lämpliga med hänsyn till bl.a. stadsbild, natur- och kulturvärden. I områden som är känsliga av sådana skäl kan bygglov vägras.
  • Kommunen ska verka för samlokalisering och samutnyttjande av master och torn, för att bergänsa det sammanlagda antalet anläggningar.
  • Kommunen ska verka för att antenner i största möjliga utsträckning placeras på höga byggnader, skorstenar och andra befintliga anläggningar.
  • Vid bygglovsprövningen ska kommunen ta hänsyn till typen av bebyggelse i den närmaste omgivningen, t.ex. skolor eller bostäder.
  • Innan en ansökan om bygglov prövas ska yttrande från Länsstyrelsen enligt miljöbalken, samt yttranden från Luftfartsverket, Försvarsmakten och ev. Sjöfartsverket ha inkommit.

Medborgarnas rätt att påverka

  • Kommunen informerar allmänheten om nya ansökningar genom kungörelse i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och information på nacka.se innan bygglov tas upp till beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Alla som anser sig berörda får därmed möjlighet att yttra sig. Yttrandena redovisas för nämnden.
  • Vilka som har formell talerätt i ett visst ärende klargörs först om ärendet överklagas.

Kommunen och mobiloperatörerna

  • Kommunen handlägger ansökningar samlat för olika etapper av 3G-utbyggnaden utifrån omfattande kontakter med operatörerna.
  • Kommunen informerar regelmässigt andra operatörer om nya bygglov som beviljats.

Läs mer om vägledningen för bygglovsprövning av master, torn och antenner för mobiltelefoni i Nacka (Word), som antogs av dåvarande områdesnämnderna 2002.

Kommunen tillämpar även de råd och riktlinjer som faställdes av Stockholms Stad 1997 - se länk till höger.

Publicerad: 2009-02-13
Uppdaterad: 2011-11-01
Politiskt ansvar
Externa länkar
Råd och riktlinjer för mobiltelefonantenner
(Antagna av Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm)
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster
Archive