Introduktion till remissen:
Detaljplan för norra Nacka strand, detaljplan 3.

Man vill bygga ett antal nya hus i norra delen av Nacka strand, ca 300 nya bostäder plus andra lokaler.

Detaljplanen har föregåtts av ett program för Nacka strand.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i entrén på Augustendalsvägen 7 i Nacka strand 3 november 2015 kl. 17.00-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-11-13 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/1015-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-11-13.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-11-13.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2016-09-14 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningssförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/1015-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-09-14.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 14 september 2016 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2016-09-14.

Kommunens handläggare är David Arvidsson, 7188343 och Jerk Allvar, 7189381.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-09-14