Introduktion till remissen:
Detaljplan för förskola vid Oxelvägen i Älta

Man vill bygga ut en ny förskola på mark i anslutning till flerbostadshus vid Oxelvägen 27 och anlägga en ny infartsväg.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-11-24 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Älta.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls vid biblioteket i Älta centrum den 16 november 2016, kl. 16.30-18.30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2016/533, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-11-24.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2016-11-24.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-04-18 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Älta.

Synpunkter på det nu aktuella utställningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/533, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-04-18.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående granskningsförslaget, 2017-04-18.

Kommunens handläggare är Thomas Magnusson, 08-7189359.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-04-18