Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, grundad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2016-11-24

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2016/533
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Remissvar angående förslag till detaljplan för förskola vid Oxelvägen i Älta

Planeringen i Nacka måste ske med en minskning av biltrafiken som en av hörnstenarna. Nackas miljömål är att minska koldioxidutsläppen.

Inriktningen på förskolan bör vara att behålla så mycket som möjligt utav den natur som finns på tomten. Enligt Boverket ska uteytan för ett förskolebarn vara 40 kvm. Så hur många barn som kan vistas på en förskola är inramat av hur stor uteplats barnen har.

Inga nya vägar ska planeras för biltrafik kring en förskola. De vägar som finns ska tilldelas gående, cyklande och kollektivåkande. Allt detta för att minska koldioxidutsläppen och öka det förebyggande hälsoarbete för barnen som går på förskolan. Att gå tillsammans med andra barn/föräldrar till förskolan stärker barnens tillit och självkänsla. För fler tips och råd se källan nedan.
http://www.finspang.se/Utbildning/Nyheter/2016/Stora-vinster-med-minskad-biltrafik-till-skolorna

Det ska vara enkelt att ta sig fram till fots till/från förskolor och sedan cykla eller ta bussen vidare. I väntan på att vi ändrar våra vanor så längs huvudleden kan avsläppningsplatser göras som underlättar för föräldrar att lämna/hämta sina barn. Cykel och gångbanan bör flyttas några meter bort från byggnaden/tomten allt för att barnen ska få så stor lek yta som möjligt.

Enligt vår Miljöminister som berättade om en utredning om infartsparkeringar så bor de flesta 700 meter ifrån denna. Att få människor att ändra sina vanor är en utmaning men det går. I länken ovan en lyckad kampanj i Finspång.

Detaljplanen ingår i Etapp A-B i programmet för Älta Centrum som antogs 2015, se planprogram:
http://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Älta%20centrum/Antagande/Planprogram.pdf
Enligt skiss på s. 27 i planprogrammet ska det inte gå någon gata vid förskolans västra eller norra sida, utan förskolans gård är där öppen mot skogen, med enbart en gång och cykelbana emellan.

Programmet medger istället att en gata byggs söder om förskolan, antingen direkt söder om förskolan eller längre söderut mellan skivhusen. Den nya gatans syfte enligt programmet är att angöra de nya husen som byggs väster om skivhusen.

Men i samrådsförslaget till detaljplan har nu en ny gata, i syfte att fungera som personalparkering, förlagts efter förskolans nordvästra gräns, vilket gör att förskolan avskärmas från skogen med en gata och en rad parkerade bilar. Dessutom tar man en kant av grönområdet för att bygga gatan. Varför har man frångått programmet?

Förskolan är flera våningar hög. Hur klaras tillgängligheten i byggnaden, brandsäkerhet etc? Byggnaden kommer att omges av vägar på tre sidor. Förskolan byggs för att andra förskolor ersätts av bostadsbebyggelse. Tyvärr kommer förskolan att störas av byggtransporter vid bygget av bostäder som ska kopplas till den nya vägen och därefter av trafik till bostäderna. Korsningen med Oxelvägen kan bli olycksdrabbad.


För Nacka MiljövårdsrådNinni Lindberg
Styrelseledamot

Detta remissvar finns även som http://www.nackamiljo.se/forskolaoxelvagen.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se