Introduktion till remissen:
Handelshus Lännersta

Man vill bygga ett Handelshus på ett tidigare avsprängt område söder om Prästkragens väg. Huset föreslås nu bli högre än tidigare planerat och vändplanen ändras.

Enkelt planförfarande. Ingen granskning. Ingen utställning på bibliotek eller i Stadshuset.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, MSN 2013/65-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-06-12.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-06-12.

Underrättelseförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor.

Nacka Miljövårdsråds yttrande inför antagande, 2016-01-18.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tove Mark, 7189354.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-15