Introduktion till ärendet:
Transformatorstation, Murarvägen, Kummelberget, strandskyddsdispens och bygglov.

Ett mycket likartat ärende vid Svarvarvägen från 2018-2020.

Man vill bygga en transfomatorstation på strandskyddad mark föreslagen till naturreservat, utanför vändplanen, Murarvägen 7, Kummelberget, Skarpnäs 1:83.

Handlingarna för föreslaget bygglov finns här nedan, de kan även beställas från stadsbyggnad@nacka.se .
Kungörelse. (DN 2022-07-25)
Brev från Boo energi som klargör att transformatorn är till för framtida byggnationer.
Översiktskarta.
Placering i detalj.
Byggnadens utformning.

Stranskyddsdispensen handläggs av miljöinpektör Veronica Edhlund på miljöenheten.

Synpunkter på förslaget till bygglov skulle vara vara inne till bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2022-08-15, ange dnr B 2022-1339.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter, 2022-08-15.

Bygglov beviljades på dispens, 2022-11-08.

Stranskyddsdispens beviljades på dispens. 2022-11-08.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-09-27