Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 5 - Kvarnholmsplatån

Man vill klämma in ett större antal flerbostadshus på Kvarnholmens platå och nordvästra kajområde, samanlagt ca 550 lägeheter plus andra lokaler, för bl a förskola, handel och arbetsplatser.

Förslaget har föregåtts av ett program för hela Kvarnholmen.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2013-11-11 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Ett allvarligt problem är de enorma bergrum under Kvarnholmen som använts för bensinförvaring.

Ett samrådsmöte hölls i Kvarnholmen Utveckling AB:s projektkontor på Kvarnholmsvägen 77, den 16 oktober 2013 kl 18.30-20.30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/218-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-11-11.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2013-11-11.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2014-11-24 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/218-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-11-24.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2014-11-24.

Nacka Miljövårdsråds yttrande inför antagande, 2015-03-11.

Den lagakraftvunna detaljplanen finns här.

Kommunens handläggare är Kristina Källqvist, 7189269 och Sven Andersson, 7189465.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-22