Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2015-03-11


Kommunfullmäktige
KFKS 2012/218-214
Nacka kommun
131 81   Nacka
registrator@nacka.se , registrator.plan@nacka.se

Ledamöter i Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Kopia:   Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
registrator.tf@sll.se
Nacka Värmdö Posten   red@nvp.se
Mitt i Nacka   nacka@mitti.se

Kvarnholmen kan drabbas av stora störningar i kollektivtrafiken utan bussvändplats


Att ta bort vändplats för buss från Kvarnholmen kan komma att allvarligt störa kollektivtrafiken till Kvarnholmen. Det är sannolikt att den branta krokiga tunneln genom Ryssbergen ibland kommer att vara avstängd på grund av olyckor eller renovering och då riskerar man utan bussvändplats att busstrafiken till Kvarnholmen måste ställas in om bussarna inte kan vända.

Risken för olycker i tunneln är mycket stor. Ungdomar på väg mellan Kvarnholmen och gymnasium, högstadium eller idrottsområdet till fots eller cykel tvingas till lång omväg över Vikdalen eller en hög trappa över Ryssbergen kommer med stor sammolikhet att lockas ta genvägen genom tunneln trots förbud. Detta medför stor risk för olycksfall i den branta krokiga tunneln.

Tunnlar brukar efter något decennium stängas av för renovering, då finns ingen rimlig möjlighet att kollektivtrafikförsörja Kvarnholmen om bussvändplats saknas.

I Planprogramnmet reserverades en plats för bussar att vända. Den har i detaljplanen tagits bort till förmån för fler bostäder. När man för ungerfär femton år sedan planerade för Nackas norra kust hade man tänkt sig en bro enbart för spårvagn, gång och cykeltrafik över Svindersviken. Nu bygger man en förbindelse med en tunnel enbart för motorfordon, medan behovet av en bra gång- och cykelförbindelse helt ignorerats.

Genom att inte ha en bussvändplats kommer Kvarnholmen bara att få genomgående bussar trots att behovet att åka mot Slussen kommer att vara många gånger större än att åka mot Nacka Forum. I Trafikverkets "Åtgärdsstudie – Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö" nämns att linje 2 kan förlängas från Sofia till Kvarnholmen, men var ska den vända?

Ett annat mycket olyckligt fel med planen för Kvarnholmsplatån är att man vill lägga in en trappa i den existerande trappfria gång- och cykelvägen västerut från Tre kronors väg. Detta är den naturliga cykelvägen för flertalet Kvarnholmsbor mot Danviksbron och kommer att vara en flitigt använd väg till planerad förskola, en väg som verkligen behöver vara barnvagnsvänlig.För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta yttrande är utlagt som
http://www.nackamiljo.se/antagandekvarnholmsplatan.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se