Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2014-11-24Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2012/218-214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
registrator.plan@nacka.se

Kopia:   Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
registrator.tf@sll.seYttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Kvarnholmen, Etapp 5 – Kvarnholmsplatån, Nacka kommun


Nacka Miljövårdsråd är i princip positivt till upprustningen av de gamla industribyggnaderna på Kvarnholmen enligt planerna i tidigare etapper, och att detta görs på ett pietetsfullt sätt med hjälp av antikvarisk expertis samt höga stadsplanemässiga och arkitektoniska ambitioner.


1.   ALLMÄNT

Kvarnholmen ingår som en del i ett större område som är av riksintresse för kulturminnesvården enligt Riksantikvarieämbetets beslut 1989. Dessutom omfattas Kvarnholmen av riksintresse för kust- och skärgård samt riksintresse för farled. Området gränsar även till Nationalstadsparken som omfattas av riksintresse enligt miljöbalken. Inom Nationalstadsparken får inte tillkommande anläggningar eller åtgärder skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden, vilket vi anser kräver särskild hänsyn även på Kvarnholmens norra kust. Strandskydd gäller i vattnet och 300 m från strandkanten på land inom hela programområdet. Området omfattas också av Nacka kommuns "kvalitetsprogram för Nackas norra kust".

Nacka Miljövårdsråd anser därför att planering och exploatering inom planområdet måste utföras med stöd av kvalificerad kompetens inom många områden som berör ovanstående intressen och stor hänsyn även tas till dessa från kommunens sida, som ju har det slutliga planmonopolet och därför befogenhet och ansvar att säkerställa detta.


2.   BOSTADSMILJÖ OCH EXPLOATERINGSGRAD

Nacka Miljövårdsråds främsta invändning mot detaljplaneförslaget är att exploateringsgraden är alldeles för hög. Denna uppfattning ändras inte av att, "exploateringen följer programmet", som planenheten skriver.

Vi tycker det är mycket synd, att man återigen i Nacka när man har den unika förmånen av att utgå från ett område med högvärdig miljö i form av havskontakt, värdefull natur och kulturminnen m.m. inte vill tillvarata denna och skapa en boendemiljö av högsta kvalitet, utan istället förfaller till att trycka in ett alldeles för stort antal bostäder och övrig byggnation på en för liten yta.

De tidigare etapperna för Kvarnholmen har ju även de en mycket hög exploateringsgrad och etapp 5 verkar ha samma inriktning. Dessutom är ju tidigare nyligen exploaterade områden på Nackas norra kust av samma karaktär.

Nacka Miljövårdsråd har åsikten, att den kraftiga inflyttningen till Stockholm, med utarmning av landsbygden som konsekvens inte är en önskvärd utveckling vare sig för Stockholm eller övriga landet. Detta framställs ofta som en naturlag, men är naturligtvis till stor del en följd av rikspolitisk prioritering och lokaliseringspolitik. Vi är medvetna om att Nacka kommun inte nämnvärt kan styra denna utveckling, men anser samtidigt, att kommunen inte skall underlätta denna genom att tillåta alldeles för hög exploatering och därigenom försämra miljö och livsbetingelserna för de nu befintliga kommuninvånarna.

Nacka Miljövårdsråd anser att färre bostadshus skall byggas för att ge plats till allmänna nyttigheter som idrottsplaner, vändplan för bussar och övrig mark för allmänna kommunikationer, större ytor för skola och förskola samt ett bättre bevarande av skärgårdsnaturen.

Husen på Västra kajen är särskilt dominerande och strider mot både riksintressen och Kvalitetsprogram för Nackas norra kust. Att husen har olika höjder och halva husen har en resp. två våningars olika höjd, som på många ställen framförs i planhandlingarna som en ursäkt och reducering av det dominerande intrycket, anser vi inte alls är tillräckligt.

Vi anser därför att husen vid nordvästra kajen, hus i kvarter L4, samt några hus som ger plats för minst två idrottsplaner helt skall utgå ur planen. Punkthusen bör ges ett mindre dominant påverkan på miljön från bl.a. funkishusen och farleden genom att minska antalet våningar till högst fem.

Se även kapitel 4 om landskapsbilden.


3.   TRAFIKBULLER

Bullerfrågorna är ju problematiska. Det ständiga bullret från Värmdöleden, som stör stora delar av Kvarnholmen är ju en stor olägenhet även här i etapp 5, där många bostäder är vända mot Värmdöleden.

Den lokala trafiken förutsätts ju även medföra bullerstörningar, speciellt trafiken från bron, som får karaktären av genomfartstrafik. Det planerade 25 m långa bullerskyddet vid brofästet i etapp 4 tyder ju på att buller från trafiken över bron förutses och trafiken blir ju inte mindre där bullerskyddet slutar.

Då bullerproblemen inte anses gå att åtgärda tycker vi att en lägre exploateringsgrad är motiverad även av denna anledning.


4.   LANDSKAPSBILDEN

Att landskapsbilden från andra sidan Svindersviken påverkas är förstås ofrånkomligt och kommer ju mest att påverkas av exploateringarna i etapp 4, men kan ändå anses vara acceptabelt, om man vinnlägger sig om en hög arkitektonisk kvalitet i gestaltningen av området. Naturupplevelsen och rekreationsvärdet av det planerade naturreservatet i Ryssbergen kommer dock naturligtvis att ytterligare försämras.

Kvarnholmens silhuett är ju relevant för riksintresset för kulturminnesvården, riksintresset för kust- och skärgård, riksintresset för farled och Nationalstadsparken som omfattas av riksintresse enligt miljöbalken.

Landskapsbilden från Nationalstadsparken och farleden förfulas än mer än vad som redan gjorts på Nackas norra kust genom att bygga de fem punkthusen vid nordvästra kajen. Konceptet att bygga kompakta bostadshus alldeles intill vattnet känns ju igen alltifrån Saltsjökvarn och österut längs kusten till Danvikshem och dessutom vid Finnboda, som kommer att ansluta till dessa hus samt östra Kvarnholmen nedanför de gamla silobyggnaderna och de nya dominanta husen på silobyggnadernas plats. Detta ger ett mycket trist och enahanda intryck och ger ett mycket lågt betyg till Nackas stadsplanerare, när man inte bättre kan ta tillvara den enastående miljö man har att utgå från.

I planhandlingarna citeras riksintresset på följande sätt:
Uttryck för riksintresset är bl. a: "Skärgårdskaraktären som går ända fram till Stockholms centrala vattenrum. De i huvudsak obebyggda bergssluttningarna och den otillgängliga karaktären på farledens södra sida i kontrast till de mer låglänta landskapspartierna på farledens norra sida, dit bebyggelsen huvudsakligen lokaliserats, och den varierade landskapsbild detta skapat."

Man måste konstatera att följande påstående i planbeskrivningen inte stämmer: "Åtgärder som påverkar landskapsbild har gestaltas med stor omsorg och med hänsyn till natur- och kulturvärden."

Nackas förfulande av landskapsbilden från många delar av Stockholm, Nationalstatsparken samt farleden in till Stockholm är ju redan idag en mycket tråkig realitet.


5.   VATTENYTOR OCH DAGVATTEN

Nacka Miljövårdsråd anser att vattenytorna måste behandlas med största varsamhet och dess positiva bidrag till miljön utnyttjas maximalt.

I Svindersviken har ju en stor del vid Ryssviken redan förstörts av de flytande villorna, vilket nu negativt påverkar hela Södra Kvarnholmen och även hus i etapp 5.

De många planerade båtplatserna kommer ju också att för många störa utblickarna mot vattnen.

Ökade hårdgjorda ytor skapar dagvattenflöden och lokala översvämningsrisker på vissa punkter, vid häftiga skyfall, samt överflödande dagvatten som kommer att forsa ut direkt i Saltsjön, med föroreningar från trafiken. Extra dagvattenledningar och buffrande dagvattendammar kan behöva anläggas för att ta hand om överskottet. Dagvatten måste renas och tas om hand på ett miljövänligt sätt.


6.   TRAFIK

Nacka Miljövårdsråd anser att man inte planerat tillräcklig kapacitet för den kollektiva trafiken. Vi ser det som mycket allvarligt om Kvarnholmen skulle sakna vändplats för ledbuss. Lämpligt läge för en sådan kan vara kvarteret kallat L4. Redan i programmet för Kvarnholmen finns en vändplan markerad där, och i texten anges: "Utrymme med vändmöjlighet för större fordon och bussar skall finnas söder om bageriet". Dessutom står: "Här skall också mark reserveras för nedgång till eventuellt framtida spårvägsstation under mark." Tunneln under Ryssbergen kommer, som alla andra tunnlar, att behöva stängas av vid underhållsarbeten och olyckor, och då måste vändmöjlighet för bussar finnas. Behov av turtäthet kommer också, att vara olika i riktning mot Nacka resp. Stockholm, vilket också kommer att kräva vändmöjlighet för bussar.

Nacka Miljövårdsråd tror att de som bor i det som marknadsförs som "Stockholms nya stadsdel" kommer att vilja åka c:a fem gånger så ofta mot Henriksdal-Slussen som mot Nacka Forum. Mot bakgrund av att Nacka Strand har sex busslinjer, anser vi att endast en busslinje till Kvarnholmen är alldeles för lite. Vi är övertygade om att busslinjer behövs till Slussen, Södermalm, Sickla stormarknad, Hammarby sjöstad, Nacka forum m.fl. Flera busslinjer, som går direkt till många olika destinationer, tycker vi är en effektivare lösning än kommunens förslag, att ha endast en linje med tätare trafik. En lösning som fordrar flera byten för trafikanterna.

I Trafikverkets "Åtgärdsstudie – Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö" nämns att linje 2 kan förlängas från Sofia till Kvarnholmen, men var ska den vända?

Vintertid riskerar Kvarnholmens utsatta läge för väder och vind att skapa problem med halka i den backiga terrängen. Bussar kan komma att ha svårt att ta sig uppför vissa backar och svårt att lämna vissa hållplatser. Svaga punkter bör identifieras och motåtgärder vidtas. Adekvata vindskydd bör också planeras in.


7.   FÖRSKOLAN

Förskolan, som planeras för åtta avdelningar tycker vi får för små ytor för uteaktiviteter och den nya byggnationen, som placeras dels ihopbyggd och dels mycket nära ett av de gamla husen får en tråkig miljö, dessutom med mycket eftermiddagsskugga från det nya huset.

Frågorna för tillfartstrafiken samt parkering för lämning och hämtning av barn och övriga transporter förefaller inte genomtänkt. Lösningen kommer då tyvärr att bli, att inkräkta på det redan alltför lilla grönområdet.

Man måste också konstatera, att denna förskola liksom så många andra förskolor och skolor i Nacka kommer att vara bullerstörd från Värmdöleden.

Nacka Miljövårdsråd anser att förskolan bör flyttas till en plats som kan ge en god miljö för barn och personal och transporter.

Vi tror också, att fler förskolor behöver byggas och tycker därför, att plats för sådan expansion måste reserveras redan idag.


8.   REKREATIONSOMRÅDEN

I tidigare etapper för Kvarnholmen har framhållits, att plats inte funnits för ytor lämpliga för idrottsutövning t.ex. fotbollsplaner. En liten fotbollsplan finns i etapp 2.

I etapp 4 finns heller ingen sådan yta reserverad, och vi konstater, att i etapp 5 heller inte finns några sådana ytor reserverade.

Man måste betänka att många barn och ungdomar kommer att bo på Kvarnholmen och att dessa måste få en bra miljö för rekreation och fritid i närheten av sin bostad för spontana aktiviteter och samvaro. Att resa till Nacka idrottsplats är inget alternativ.

Kommunen har tidigare kommenterat, att det är svårt att finna plana ytor för idrottsplaner i etapp 4. Detta har vi haft förståelse för, och trott att kommunen hade en ambition att tillgodose behovet av närliggande idrottsplaner i den sista etappen på Kvarnholmen.

Nacka Miljövårdsråd anser därför att minst två ytterligare idrottsplaner måste anläggas i området för etapp 5. Några hus kan därmed med fördel tas bort ur planen och en bättre boendemiljö skapas.

Vi anser, att dessa behov måste tillgodoses även i en tät bebyggelse.


9.   EKOLOGISKT BYGGANDE

Nacka Miljövårdsråd anser att kommunen bör ställa krav på ekologiskt byggande för dessa exploateringar. Energieffektivitet, grönytefaktor, klimatpåverkan, transportbehov m.m. bör beaktas, och möjligheterna att utnyttja solenergi, berg- och sjövattenvärme undersökas.

Ev. möjlig användning av de stora bergrummen till energilagring eller annat bör även studeras.


10. KOMMUNENS RISKTAGANDE

Planområdet har varit industriområde under lång tid, vilket fått till följd, att många miljörisker och andra risker finns, som ganska snart och även i en avlägsnare framtid kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser och problem att överhuvudtaget kunna åtgärda. Vi tänker då främst på förorenad mark, förorenade bottensediment, industrikonstruktioner, bergens hållfasthet, bergrummen för tidigare lagring av bensin, men även skador från båttrafik m.m.

Vi förutsätter att Nacka kommun planerar och styr exploateringen på ett sådant sätt, och även juridiskt och avtalsmässigt försäkrar sig om, att inga ekonomiska eller andra krav kommer att belasta kommunen (och därmed skattebetalarna) i dessa avseenden nu och i framtiden.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta yttrande är utlagt som http://www.nackamiljo.se/yttrkvarnholmsplatan.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se