Introduktion till förslaget:
Motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium (av Trafikverket kallat "Trafikplats Kvarnholmen").

Trafikverket har tidigare gjort en förstudie på flera förslag till motorvägsanslutningar till Värmdöleden på Sicklaön, ett av förslagen innebär även en väg genom Ryssbergen till Birkavägen. Vidare föreslås att bygga om Saltsjöbadsledens anslutning och Nacka trafikplats. Trafikverkets vilseledande beteckning är Trafikplats Kvarnholmen.

Projektet förutsätter att tunneln genom Ryssbergen och bron över Svindersviken till Kvarnholmen byggs, här finns mer om projektet att bygga bron till Kvarnholmen.

Trafikverket presenterade i stort sätt samma förslag vid ett öppet hus 2011-08-31.

Nacka miljövårdsråds synpunkter på förslagen till motorvägsanslutningar, 2011-09-14.

Trafikverket presenterar sin nu förstudie från 2012 här, härifrån finner man förslagets dokument. De fanns även till 29 maj 2012 i Nacka stadshus, Granitvägen 15, i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11 samt på Trafikverket, Sundbybergsv. 1, Solna och Landsvägen 50 A, Sundbyberg.

Synpunkter på den förstudien skulle varit inne till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28  Borlänge eller med mail till trafikverket@trafikverket.se senast 2012-05-29 med angivande av TRV 2012/14292.

Nacka miljövårdsråds synpunkter på förstudien till motorvägsanslutningar, 2012-05-29.

I oktober 2014 ville Trafikverket ha synpunkter på förslaget att anlägga ramper till och från Stockholm på Värmdöleden vid Nacka gymnasium (av Trafikverket kallat "Trafikplats Kvarnholmen").

Synpunkter på förslaget skulle vara inne till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28  Borlänge eller med mail till stockholm@trafikverket.se senast 2014-11-30 med angivande av TRV 2014/49933.

Trafikverket inbjöd till öppet hus 6 november 2014 18.00-20.00 i Nacka stadshus.

Trafikverkets Planläggningsbeskrivning, rätt innehållslös.

Trafikverket har även bett Nacka Miljövårdsråd om synpunkter på denna naturinventering.

Nacka miljövårdsråds synpunkter på planläggningsbeskrivningen för motorvägsanslutningen, 2014-11-30.

I februari 2015 ställer Trafikverket ut vägplanen för granskning.

Synpunkter på vägplanen skulle vara inne till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28  Borlänge eller med mail till stockholm@trafikverket.se senast 2015-03-17 med angivande av TRV 2014/49933. Nacka kommun uppger dock att remisstiden är förlängd till 2015-04-13.

Deras samrådssammanställning från tidigare samråd innehåller i praktiken ingenting av framförd kritik.

Förslaget kan ses som en grov förolämpning mot de fotgängare och cyklister som rör sig mellan skol- och sportområdet och Ryssbergen eller Kvarholmen.

Nacka miljövårdsråds synpunkter på vägplanen för motorvägsanslutningen, 2015-04-13.

Eftersom motorvägsanlutningen delvis går över mark planlagd för Nacka gymnasium vill man upphäva en del av stadsplan 242.

Synpunkter på upphävandet av del av stadsplan 242 skulle ha inkommit skriftligen till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/106-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka senast 2015-04-21.

Nacka miljövårdsråds synpunkter på upphävande av del av stadsplan 242, 2015-04-21.

Trafikverket fastställde vägplanen 2016-02-17, den kan överklagas till Regeringen men sändas till till Trafikverket, Ärendemottagningen, Planprövning, Box 810, 781 28  Borlänge eller med mail till trafikverket@trafikverket.se senast 2016-03-22.

Nacka Miljövårdsråds överklagande av vägplanen, 2016-03-22.

Regeringskansliets brev med Trafikverkets bemötande av vårt överklagande, 2016-04-26.

Kompletteringar måste in senast 2016-05-17.

Nacka Miljövårdsråds skrivelse till regereingen angående överklagandet, 2016-05-17.

Trafikverkets projektledare är Anna-Maria Erlandsson, 010-1236790. Andra uppgigter är handläggare är Andreas Johansson, 031-507202 eller 073-0795018 samt Anna Weston, projektinformatör, 0707-622133.

Kommunens handläggare är Therese Sjöberg, 7189362.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-05-17