Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2012-05-29Trafikverket
TRV 2012/14292
Ärendemottagningen
Box 810
781 28  Borlänge

Kopia:   Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,   Nacka kommun,   131 81   Nacka


Remissvar angående förstudie till motorvägsanslutningar till väg 222, "Trafikplats Kvarnholmen".


Birkavägsalternativet

Vi finner alternativet med en motorvägsanlutning via den extisterande viadukten i Birkavägens förlängning synnerligen olämpligt. Detta förslag skulle kräva ett betydande ingrepp i form av en ny väg norr om Värmdöleden som sprängs igenom det synnerligen bevaransvärda skogsområdet Ryssbergen, Stockholms närmaste vildmark.

Griffelvägsalternativet

Vi avråder bestämt även från detta alternativ. Behovet av att från Kvarnholmen, Nacka Gymnasium och Sportcentrum komma snabbare mot Stockholm och Södra länken på detta sätt är inte så stort att en en särskild motorvägsansltning är motiverat.

Nacka Trafikplats

Att göra cirkulationsplatsen söder om Nacka trafikplats större och ansluta Griffelvägen direkt dit samt att underlätta för fotgängare och cyklister är däremot ett förslag som är värt att prövas.

Trafikplats Skvaltan

Även om det skulle vara en fördel att leda ut trafik från Jarlaberg och Bergs oljehamn mot Värmdöleden och Saltsjöbadsleden på detta sätt är vi mycket tveksamma till förslaget. Det finns en betydande risk att de snäva kurvorna i "droppen" och cirkulationsplatsen skapar en trafikfarlig situation som kan leda till kollisioner och till att fordon välter.

Resultatet av en sådan ombyggnad skulle uppebarligen uppfattas som att man missat i den ursprungliga planeringen och i eftehand gjort en dålig fix i ett försök att rätta till detta.

Namnfrågor

Vi finner det klart olämpligt att Trafikverket annonserat dessa förslag och informationsmöte under den grovt missvisande rubriken "Trafikplats Kvarnholmen". Skulle en ny påfart till Värmdöleden komma till stånd skulle rimligare namn vara "Trafikplats Nacka Gymnasium" eller "Trafikplats Ryssbergen". Det är en påtaglig risk att boende kring Birkavägen inte insett att de är berörda. Vad gäller förslaget till ombyggnad av Trafikplats Skvaltan berörs trafik från Jarlaberg och Bergs oljehamn samt all motorvägstrafik mot Saltsjöbaden, vilket inte alls framgått av annonseringen.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta svar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/forstmotorvagsanslut.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se