Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2015-04-21

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten, MSN 2014/106-214
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

För kännedom:   Trafikverket  trafikverket@trafikverket.se ,
stockholm@trafikverket.se

Planavdelningen, Länsstyrelsen Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

Remissvar angående upphävande av del av stadsplan 242, avseende ett område norr om Nacka gymnasium

Nacka Miljövårdsråd avråder bestämt från föreslagen anslutning till motorvägen vid Nacka gymnasium och därför även från föreslaget upphävande av del av stadsplan 242. Behovet av att med bil från Kvarnholmen, Nacka gymnasium och Sportcentrum komma snabbare mot Stockholm och Södra länken på detta sätt är inte så stort att en en särskild motorvägsanslutning är motiverad. Skulle en anslutning till motorvägen på denna plats ändå komma till stånd är det väsentligt att den planerade rondellen på sydsidan och droppen på nordsidan utgår till förmån för enkla korsningar då förslaget på ett mycket allvarligt sätt hindrar gång- och cykeltrafiken och accessen till Ryssbergen.

Trafikverkets förslag till anslutningar med utrymmeskrävande rondell söder om Värmdöleden och droppe på norra sidan strider mot Nacka kommuns planering i planprogram för centrala Nacka där man istället förutsatt minimala korsningar som inte tar extra mark i anspråk.

Man hinner knappt färdigställa en trevägskorsing mellan Kvarnholmsförbindelsen och Griffelvägen förrän det är dags att bygga en cirkulationsplats på samma plats. Man bör avvakta med beslut om ramper mot väg 222 tills den aktuella förbindelsen hunnit utvärderats samt när det klarnar kring vilka övriga anslutningar som behöver förändras vid Nacka och Skvaltans trafikplatser.

Mycket dålig trafiksäkerhet, ännu sämre med ökad biltrafik.

Vi befarar att det kan komma att uppstå allvarliga problem med trafiksäkerheten i Kvarnholmsförbindelsen. Detta särskilt som gående och cyklister förbjuds använda tunneln och tvingas till långa och besvärliga omvägar genom Vikdalen eller en gångväg med en hög trappa.

Det är troligt att bl.a. många ungdomar bosatta på Kvarnholmen på väg till och från skolor och idrottsplatser lockas att gena genom tunneln vilket troligen kommer att orsaka ett flertal olyckor. Skolelevernas väg bör analyseras ytterligare. Nacka kommun uppmanas att arbeta ytterligare med barnperspektivet.

De nu föreslagna ramperna med rondell och droppe kommer att öka biltrafiken och ytterligare allvarligt försvåra för gång- och cykeltrafikanter. Förslaget innebär att man tar bort just fördigställd gång- och cykelväg mellan busshållplatsen söder om Värmdöleden och gymnasiet, man hindrar gående att från tunneln under motorvägen ta sig nordväst ut i Ryssbergen och man förlänger gångvägen mot Kvarnholmen.

Dessa usla förhållanden för gång- och cykeltrafiken kommer med största sannolikhet att leda till att gång- och cykeltrafikanter i stor omfattning ratar de vägar de anvisas och istället ta sig fram på bilkörbanorna.

I övrigt hänvisar vi till vårt tidigare svar på
http://www.nackamiljo.se/anslutnackagymnasium.html.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman, ordförande

Detta yttrande finns som http://www.nackamiljo.se/upphavstadsplan242.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se