Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2016-05-17Till Regeringen
Näringsdepartementet
Avdelningen för bostäder och transporter
Gunilla Renbjer
103 33   Stockholm
registrator@regeringskansliet.se
Gunilla.Renbjer@regeringskansliet.se


Yttrande angående överklagat beslut om att fastställa vägplan för väg 222, Trafikplats Kvarnholmen samt förändring av väghållningsansvar i Nacka kommun, Stockholms län, ärendenummer TRV2015/84633.


Sammanfattning

Nacka Miljövårdsråd yrkar att Regeringen upphäver Trafikverkets beslut att fastställa vägplan för Trafikplats Kvarnholmen.

Det som Nacka Miljövårdsråd anfört i sitt överklagande 2016-03-22 kvarstår och utvecklas nedan.

Det är anmärkningsvärt att Trafikverkets svar till Regeringen inte kommenterar det översiktliga utredningsläget som gäller Nacka stad med sina anslutningar till väg 222. Stora delar av det beslutsunderlag som presenteras har ett snävt perspektiv. Man inriktar kommentarerna på sin egen del i projektet som är ramperna trots att dessa inte kan bedömas separat. Rampernas utformning ska stämma med den kommunala detaljplaneringen och översiktsplaneringen. Trafikverkets granskningshandling samt skrivelsen till Regeringen utgör ett inaktuellt och felaktigt beslutsunderlag. Att nackaborna inte får korrekt information av Trafikverket uppfyller varken regelverket eller god planeringspraxis.


Bakgrund

Under motorvägen Värmdöleden, väg 222, finns i höjd med Nacka gymnasium och sportcentrum en mindre vägport som tidigare bara använts av gående och cyklister. Den har utgjort en cykelväg mot Vikdalen och huvudentré till Ryssbergen norr om motorvägen, kallad Stockholms närmaste urskog. Enligt en nu gällande detaljplan skall denna vägport användas för en vägförbindelse mellan Kvarnholmen och centrala Nacka som går på bro över Svindersviken och i tunnel genom Ryssbergen. Denna lokala vägförbindelse utan anslutning till motorvägen väntas öppna i juni 2016. En plan för att även anlägga av- och påfarter västerut (mot Stockholm) på platsen, av Trafikverket kallad "Trafikplats Kvarnholmen", föreligger.


Nya förutsättningar för projektet gäller

Länsstyrelsens bedömning att projektet inte ger betydande miljöpåverkan grundar sig på trafikplatsens tidigare begränsade roll för Kvarnholmens trafik. Nu planerar Nacka med Trafikverkets medverkan för en fullständig trafikplats ("Nacka centrum väst") på platsen utan att detta nämns i det aktuella ärendet. De tidigare planerade ramperna, på ömse sidor om den planerade överdäckningen vid Nacka Forum, avses inte byggas ut. Resultatet blir att ramperna västerut vid Nacka gymnasium skulle få betydligt större trafikmängder och därmed större miljöpåverkan än som nu redovisas. Sedan tillkommer ramper österut samt "Norra gatan" på norra sidan av väg 222. Allt detta är nya tillskott som behöver analyseras och behandlas utifrån miljöbalken, väglagen och plan- och bygglagen. En ny granskningshandling med miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Den aktuella rapporten utarbetad av Nacka kommun, Trafikverket och Landstinget "Åtgärdsstudie samordnad trafikplanering i centrala Nacka" bifogas. Nacka kommunstyrelse har 2016-05-09 tagit ställning för att trafikplatsen vid Nacka centrum "Trafikplats Nacka" helt avveckas och ersätts med den här behandlade trafikplatsen samt "Trafikplats Skvaltan", d.v.s. korsningen med motorvägen mot Fisksätra-Saltsjöbaden. Parallellt finns "Förstudie för bussterminal och överdäckning i Nacka stad" koordinerad med nämnda åtgärdsstudie.


För tidigt att ta beslut i det aktuella ärendet

Att avvakta med beslut om de aktuella ramperna tills Kvarnholmsförbindelsen öppnats och hunnit utvärderas är lämpligt utifrån både transportpolitiska och miljöpolitiska mål. Kommunen måste också få tid att samråda kring tunga väg- och bebyggelsefrågor i kommunens mest centrala del. Stora ändringar föreslås i kommunens huvudvägnät med konsekvenser för bebyggelse och grönområden. Ryssbergen och Vikdalen samt Nacka stads nya kvarter påverkas mycket negativt av den trafik som nu leds via Nacka trafikplats men som enligt valt framtida huvudalternativ kommer att samlas kring "Trafikplats Kvarnholmen". Anslutande vägar i kommunens huvudvägnät kommer att utsättas för ett hårt tryck.


Trafikverket hänvisar inte till åtgärdsvalsstudie som man själv deltagit i

Nacka Miljövårdsråd hade inte samma information som Trafikverket och Nacka kommun hade vid överklagandetidens utgång. Trafikverkets skrivelse till Regeringen visar inte det då aktuella planeringsläget. Man leds att misstänka att Trafikverket mörkar och låtsas att de gamla översiktliga bedömningarna från kommunens detaljplaneprogram för centrala Nacka gäller.

Ett bättre beslutsunderlag krävs innan den aktuella vägplanen eventuellt kan få Regeringens godkännande.


Avvisad klagan från berörd behöver omprövas

Claes Nycanders, ägare till Sicklaön 396:7, klagan avvisas utan att några specifika kriterier åberopas. Hans fastighet kommer att påverkas av ytterligare buller som Trafikverket inte upplyser om. Han bör få möjlighet att ta del av helheten i Trafikverkets och kommunens planer för trafikplatsens utformning. En ny granskningshandling med korrekt information krävs för detta. Sedan ska hans klagan prövas i sak.


Risker ökar med ökad trafik i trafikplatsen

Värmdöleden är primärled för farligt gods. Den planerade avfarten och påfarten får en utökad roll även för farligt gods och nytt beslutsunderlag som behandlar risker behövs. Nacka kommun anger följande:

Riskhanteringsprocessen bör generellt ske löpande genom hela planprocessen, risk- och säkerhetsaspekter ska beaktas redan i tidiga planeringsskeden. I det fortsatta planarbetet bör en riskbedömning tas fram. Riskbedömningar används som beslutsunderlag avseende var bebyggelse kan lokaliseras, vilken markanvändning som är lämplig samt vilka eventuella säkerhetsåtgärder som krävs.

Planerat dagvattenskydd mm räcker sannolikt inte. Övriga delar av tänkt trafikplats samt parallellvägar i kommunens huvudvägnät påverkas också av risker som behöver hanteras.


Tillgängligheten till Ryssbergen har stängts och fortsätter att försvåras kraftigt

Kvarnholmsförbindelsen med ny bro och tunnel genom Ryssbergen samt ombyggd vägport under väg 222 avses öppnas i mitten av juni. Under byggtiden som försenats kraftigt har man hindrat all gångtrafik från Vikdalen/Nacka Strand (dvs österifrån) samt även söderifrån (Nacka Gymnasium mm) genom vägporten som är den före detta gång- och cykelporten som tjänat som entré mot Ryssbergen. I området nordväst om den nya vägporten ska Trafikverkets påfartsramp mot väster/Stockholm byggas med nytt etableringsområde nordöst om vägporten. Dessa ingrepp kommer att i nordväst helt stänga den historiska väg som ordnats för luftförsvaret under 2:a världskriget samt i nordöst stänga den nybyggda gångstig som börjar vid gränsen till arbetsområdet.

Trafikverket ger 2016-04-12 felaktig information om stigar i Ryssbergen. "De redan anlagda stigarna berörs inte av byggnationen och kommer det kommer att finnas möjlighet att använda andra och nya stigar när ramperna är utbyggda." Gångvägen mellan Vikdalen och vägporten öppnas men den enda nyanlagda stigen norrut spärras av det nya etableringsområdet. Trafikverket har inte visat hur man kan ta sig runt det nya etableringsområdet för att nå denna stig. Den västra delen av Ryssbergen nås inte från vägporten. Den tidigare illustrerade stigen över tunnelmynningen mot väster har tydligen tagits bort i processen.

På sikt ska "Norra gatan" med anslutning västerut via bro byggas här med ännu större intrång och hinder för gångtrafiken mot Ryssbergen. De gångstråk och stigar som tidigare planerats att ansluta till Järlastigen finns inte plats för.

Störst intrång ger de nya ramper västerut som Trafikverket tydligen anser behövs. Återigen varför nämns inte den helhet som de nu aktuella ramperna ska fungera tillsammans med i Trafikverkets skrivelse till Regeringen.

Allemansrätten har satts ur spel under en lång tid och nu förlängs detta utan att genomförbara åtgärder på kort och lång sikt presenteras. Vägtrafiken är hela tiden överordnad möjligheten att röra sig till fots och med cykel i området.

Det finns anledning att påminna om 2 kap 15 § 4 st regeringsformen: "Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten...". En förbättring av Trafikverkets och kommunens hantering av gång- och cykeltrafiken mot Ryssbergen krävs. Dessa frågor har getts för liten vikt.


Vägporten klarar inte trafiken

Vägporten är mycket trång. Den är ombyggd för vägtrafik med en krokig hylla för gång- och cykeltrafik. Nacka Miljövårdsråd har påpekat de olycksrisker detta innebär för olika trafikslag. Stora fordon får problem här vid möten och ramperna ökar dessa risker. Gång- och cykelbanan har byggts otrygg med obefintlig genomsikt. En teknikbod på norra sidan skymmer ytterligare sikten. Olycksrisken för dessa trafikanter är också mycket stor.

Det första som görs nu när man ska inviga porten är att konstatera att den inte räcker till. Åtgärdsvalsstudien visar på en vägport där gång- och cykelbanan tas bort och man föreslår vagt att en bro eller tunnel byggs öster om trafikplatsen. Hur denna ska anslutas till Ryssbergen/Järlastigen i norr och gång- och cykelvägnätet i söder har inte antytts. Nacka Miljövårdsråd konstaterar att dessa trafikslag inte prioriteras i planeringen i strid mot miljömål och tillgänglighetsprinciper. Trafikplatser ska naturligtvis inte innebära att så stora negativa konsekvenser för livsmiljön i Nacka stad som aktuell plan innebär. Ramperna är bara början på en mycket lång byggprocess på platsen.


Detaljplaneprogram för centrala Nacka redovisar höga värden i Ryssbergen

Olika projekt som ytterligare berör Ryssbergen, som de aktuella ramperna m fl, ska bedömas mot bakgrund av att reservat ska inrättas. Varje delprojekt påverkar Ryssbergens ekosystem och därmed möjligheten för viktiga arter att kunna leva kvar och kunna etablera sig i området. Programmet antogs i april 2015. Följande sammanfattande text är från programmet:

Grönstrukturprogrammet är inom programområdet starkt koncentrerat till Ryssbergen, där stora delar redovisas som regionalt intresse ur naturvårdssynpunkt och som en inre del av Nacka-Värmdökilen. Området är även betecknat som en rekreativ värdekärna med flera upplevelsevärden som orördhet, skogskänsla, utblickar och variationsrikedom.

Ryssbergen behandlas dock även i kustprogrammet och utpekas som nytt naturreservat.

Ryssbergen omfattas av riksintresse för kulturminnesvården. Som uttryck för riksintresset betecknas skärgårdskaraktären som går ända fram till Stockholms centrala vattenrum, de i huvudsak obebyggda bergssluttningarna och den otillgängliga karaktären på farledens södra sida. Ryssbergen omfattas även av riksintresse för kust och skärgård. Riksintresset innebär att turismen och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas enligt miljöbalken vid bedömningen av möjlig exploatering eller andra ingrepp i miljön.

Trafikverket agerar som om tillgängligheten till Ryssbergen inte är en viktig fråga och man har inte säkrat vare sig rimlig tillgänglighet under byggtiden eller klargjort tillgängligheten på lång sikt. Med tanke på allemansrätten, det historiska användandet av området för rekreation samt riksintresse, som innebär att friluftslivets intressen särskilt ska beaktas, behövs förbättrat beslutsunderlag och åtgärder för allmänhetens tillträde som fungerar på kort och lång sikt.


Detaljplaneläget är ointressant för Trafikverket trots att det är ett samarbetsprojekt

Det är anmärkningsvärt att Trafikverket inte i sak behandlar och bemöter de problem som Nacka Miljövårdsråd tar upp.

Trafikverket nämner i sin skrivelse att "Frågor som rör Nacka kommuns detaljplan för Kvarnholmsförbindelsen prövas inte i samband med fastställelsen och kommenteras därför inte." Nacka Miljövårdsråd tar upp verkligheten som är en trafikplats som till stor del byggs inom en detaljplan som inte helt rymmer de cirkulationsplatser som planeras. Denna detaljplan hade dessutom koppling till en annan tänkt trafikplats vid Birkavägen längre västerut.

En fråga som inte besvaras är om det finns någon detaljplan som hindrar den södra cirkulationsplatsen. Här har i alla fall en trevägskorsning och gångbana byggs ut nyligen där den tänkta södra rondellen är inritad. Denna nya gångbana ska tas bort som en konsekvens av den föreliggande planen. Det måste gå att analysera ett projekt som berör både Trafikverkets och kommunens ansvarsområden. Trafikverket agerar som en snäv sektorsmyndighet och inte som en trovärdig statlig myndighet. Regeringen behöver upphäva Trafikverkets dåligt underbyggda vägplan.


Översiktsplaneringen är förvirrande

Översiktsplaneringen i Nacka kommun är tyvärr förvirrad och det gäller speciellt trafiklösningarna kring centrala Nacka. Många stora konsultföretag har en efter en upphandlats för trafikutredningar och kommunen har förordat än den ena och än den andra lösningen under senare år med olika utformningar och antal trafikplatser på väg 222. Trafikverket kan inte lastas för alla dessa oklarheter men den egna förstudien som man hänvisar till är dock passé. Man har medvetet ändrat de förutsättningar som gällde i förstudien. Den utgår från en annan uppsättning anslutningar än den man nu självt förordar tillsammans med kommunen och Landstingets Trafikförvaltning.

Kommunens översiktsplan från 2012 behandlar inte trafikplatserna i detalj och man har en Strukturplan för västra Sicklaön som ständigt utvecklas men som inte gått ut på samråd till nackaborna. Den åtgärdsvalsstudie som de tre intressenterna ovan står bakom är sannolikt nu en del av Strukturplanen. Att samråd inte sker är dock en svaghet och skapar osäkerhet och risk för felinvesteringar.

Detaljplaneprogrammet för centrala Nacka omfattar inte hela Västra Sicklaön men alla de diskuterade trafikplatserna samt omgivande huvudvägnät. Detta program har varit på samråd och Nacka Miljövårdsråd har lämnat synpunkter liksom många andra remissinstanser och Nackabor. Ett år efter antagandet har nu trafiklösningarna ändrats radikalt.


Angående Nacka Miljövårdsråds verksamhet samt företrädesrätt

Nacka Miljövårdsråd har som huvudsakligt ändamål att tillvarata miljöintressen och har gjort detta sedan bildandet 1969. Föreningen är inte vinstdrivande.

Att verksamheten har allmänhetens stöd framgår på många sätt. Vi har varit remissorgan för alla Nacka kommuns planfrågor sedan 1969 och lämnat synpunkter på praktiskt taget alla dessa, på senare år ca 30-40 remissvar om året. Våra remissvar fr.o.m. ca 2000 återfinns på vår webbsida http://www.nackamiljo.se samt i vår tidning Miljövårdsnytt som även den återfinns på vår webb.

Vi har i betydande omfattning bidragit till att föra ut miljöfrågor till debatt i Nacka, när vi inbjuder partierna i Nackas kommunfullmäktige till debatt brukar samtliga partier deltaga. Våra synpunkter har ofta citerats i bl a kommunfullmäktige. En sökning på "Nacka Miljövårdsråd" bland Nacka kommuns webbaserade handlingar ger för närvarande 182 träffar.

För närvarande är 102 personer medlemmar i Nacka Miljövårdsråd, dessutom fem organisationer, däribland Nacka Hembygdsförening, Saltsjöbadens Hembygdsförening och Föreningen Rädda Ältasjön som alla har hundratals medlemmar. När vi arrangerar möten och debatter brukar vi sända ut meddelanden med e-post till ca 240 personer som uppgivit sig intresserade av denna information.

Bilagor:
  • Åtgärdsstudie samordnad trafikplanering i centrala Nacka, Nacka kommun, Trafikverket, Landstinget.
  • Stadgar, antagna 1969-10-02, ej senare ändrade.
  • Årsmötesprotokoll från 2016-03-16.
  • Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2016-04-05.

För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande


Detta yttrande finns även som
http://www.nackamiljo.se/tillregmotorvagsanslut.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se