Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2016-03-22
Till Regeringen

Sänds till:
Trafikverket
Ärendemottagningen
Planprövning
Box 810
781 28   Borlänge
trafikverket@trafikverket.se
Överklagande av Trafikverkets vägplan för Trafikplats Kvarnholmen


YRKANDE

Nacka Miljövårdsråd yrkar på att Regeringen upphäver Trafikverkets beslut att fastställa vägplan för Trafikplats Kvarnholmen. Vi yrkar även på att Regeringen beslutar om inhibition och att anmäld verksamhet ska förbjudas i avvaktan på slutgiltigt beslut.

Trafikverkets Trafikplats Kvarnholmen uppfyller varken miljömål, miljölagstiftning eller transportpolitikens principer.

Underlaget till projektet visar stora brister i hanteringen av grundläggande frågor.

Kvarnholmsförbindelses viktigaste syften är att förbinda Kvarholmen med bl.a busstrafik mot Nacka C samt underlätta gång- och cykeltrafik mellan Kvarnholmen och Nackas viktigaste skol- och idrottsområde. Detta är uppfyllt med den bro och den tunnel som snart öppnas. Inga ramper västerut behövs för detta syfte. Dessa ramper som är till för direkt biltrafik mot och från Stockholm är inte till för någon form av kollektivtrafik. Nacka trafikplats kan utnyttjas för trafik mot Stockholm.

Trafikplats Kvarnholmen är bara en av flera anslutningar mot väg 222. Det är orimligt att bygga ut den innan helheten klarnar vad gäller övriga anslutningspunkter, befintliga och nya.

Kvarnholmsförbindelsen i sin nuvarande form bör utvärderas både vad avser transportfunktionen och resultaten av intrången i naturområden innan beslut om ramper tas. De borrhål som finns för att följa upp grundvattenpåverkan ska naturligtvis utnyttjas för denna uppföljning. Inga nya sprängningar eller annan påverkan i Ryssbergen bör ske före denna utvärdering.

Den vägport under väg 222 som byggts är smal för alla trafikslag som den avser tjäna. Olycksriskerna är uppenbara men är inte utredda. Olycksriskerna finns med endast Kvarnholmsförbindelsen men skulle öka betydligt med på- och avfartsramperna.

Vägporten har alltid varit en viktig port mot Ryssbergen. Gående och cyklister kommer att ta den historiska och bästa vägen över droppen på Kvarnholmsvägen mellan väg 222 och tunnelmynningen mot utsiktsplatser mm. Hela Kvarnholmsförbindelseprojektet har stegvis försämrat kontakten med grönområdet. Den föreslagna rondellen söder om motorvägen tar bort gång- och cykelbanan mellan Nacka gymnasium och vägporten samt busshållplatsen intill denna. Detta ökar ytterligare risken att gående och cyklister trots förbud använder sig av tunneln som är närmaste vägen till Kvarnholmen.

Biltrafikplaneringen kring vägporten visar på en avvägning eller brist på avvägning som redan har drabbat gång- och cykeltrafikanter och nu föreslås ännu mer drabba dessa trafikantgrupper. Nacka stad blir bilstad genom Trafikverkets och kommunens planer uppmuntrar biltrafik mot Nacka Gymnasium, sportområdet och Nacka stadshus.

Trafikverkets plan förutsätter att kommunen har detaljplan som rymmer en droppe och en cirkulationsplats. Detaljplanen för Kvarnholmsförbindelsen rymmer inte den trafiklösning som Trafikverkets plan fordrar.

Nackaborna får tyvärr inte den samlade information om hela trafikplatsen som krävs före beslut om Trafikverkets del. Den begränsade information som getts om dialog och förhandlingar mellan kommunen och Trafikverket om det gemensamma projektet visar på olika syn på väglösningarna både initialt och på sikt.

Trafikverket har inte använt fyrstegsprincipen korrekt och trafikpolitikens mål uppfylls därför inte. Andra åtgärder än byggande av nya vägområden ska i första hand prövas.

Anläggandet av den motorvägsanslutning som föreslås av Trafikverket skulle allvarligt ytterligare försvåra allmänhetens möjlighet att ta sig ut i Ryssbergen då den tar bort gångvägarna mot nordväst upp på ett berg med utsikt och ett mer låglänt område väster om tunneln under motorvägen.

Ryssbergen mellan väg 222 Svindersviken anses som Stockholms närmaste urskog. Området norr om Värmdöleden som tas i anspråk för påfartsrampen är lämplig häckningsmiljö för arten spillkråka som är upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet. Spår av spillkråka samt direkta observationer finns inrapporterade i Artportalen.

Området har i en naturvärdesinventering daterad 2015-12-03 utförd av ÅF klassats som naturvärde och utgör till stora delar nyckelbiotop. Området har urskogskaraktär då det är opåverkat av skogsbruk och det finns tallar som troligen är uppåt 400 år gamla. En mängd rödlistade arter såsom tallticka, ekticka, spillkråka m.fl. förekommer.

Ryssbergen är viktiga för rekreation för de närboende och det behovet kommer troligtvis öka i och med byggandet av Nacka stad då många andra naturområden försvinner. Det område som är planerat för påfartsrampen är också den mest lättillgängliga delen av skogen, som i övrigt är kuperad och brant.


Bilagor:

    Remissvar på samrådshandlig 2014-11-30

    Remissvar angående vägplan 2015-04-13

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande


Detta överklagande finns även som
http://www.nackamiljo.se/klaganmotoravagsanslut.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se