Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2014-11-30Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28  Borlänge
trafikverket@trafikverket.se
stockholm@trafikverket.se

För kännedom:
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka kommun
registrator.plan@nacka.se

Planavdelningen, Länsstyrelsen Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se


Remissvar angående väg 222, "Trafikplats Kvarnholmen", skede samrådshandling Ärendenummer TRV 2014/49933


Nacka Miljövårdsråd avråder bestämt från föreslagen motorvägsanslutning. Behovet av att från Kvarnholmen, Nacka gymnasium och Sportcentrum komma snabbare mot Stockholm och Södra länken på detta sätt är inte så stort att en en särskild motorvägsanslutning är motiverat. Skulle en motorvägsanslutning på denna plats ändå komma till stånd är det väsentligt att den planerade rondellen på sydsidan och droppen på nordsidan utgår till förmån för enkla korsningar då förslaget på ett mycket allvarligt sätt hindrar gångtrafiken och accessen till Ryssbergen.

Information och öppenhet

Trafikverket har tyvärr kallat till mötet på ett otydligt sätt. Det fanns ingen information utom kortfattad annons i Nacka Värmdö Posten. Ytterligare information om ärendet fanns inte heller på webben förrän dagen innan mötet. Nacka Miljövårdsråd saknar den öppenhet och kontinuitet som skall finnas i planeringsprocessen enligt Väglagen.

Tidigare förstudie med samma namn (enligt tidigare lagstiftning) omfattade ett större område med ett flertal alternativa anslutningar till väg 222/Värmdöleden. Nu omfattar ärendet ett mindre område. Projektet innehåller en ny avfart västerifrån till en ny cirkulationsplats och en ny påfart västerut från en ny sk droppe med anslutning till Kvarnholmsförbindelsen. Trafikverket har därmed valt ett alternativ för samråd vilket borde framgått av informationen. Namnet Kvarnholmens trafikplats var oprecist för förstudien och är tveksamt också för vägplanen som borde haft namn efter området där projektet ligger. I varje fall borde kallelsen haft med information om att ärendet geografiskt gäller Järlahöjden vid Nacka gymnasium.

En komplikation är att projektet är en del av Kvarnholmsförbindelsen som i sin tur är en liten pusselbit i infrastrukturen för det större projektet Nacka bygger stad . Komplexiteten är ytterligare ett motiv för att för att det krävs tydlig information.

Trafikverkets möte var i sig välordnat och flera expertområden var företrädda men allmänheten hade kunnat delta på ett bättre sätt om man haft tillgång till viktig information före mötet.

Val av alternativ

Det är problematiskt att man först bestämmer om en Kvarnholmsförbindelse och sedan, under byggtiden av denna, tas beslut om trafikplatsen. Man hinner knappt färdigställa en trevägskorsing mellan Kvarnholmsförbindelsen och Griffelvägen förrän det är dags att bygga en cirkulationsplats på samma plats. Nacka miljövårdsråd har tidigare varit negativ till olika anslutningar som påverkar Ryssbergen.

Den aktuella påfarten kan eventuellt accepteras om den utförs med ett mycket begränsat ingrep. Den minskar trycket på trafikplats Henriksdal vilket är bra bl a ur kollektivtrafiksynpunkt.

Det som inte får ske är en exploatering av Ryssbergen längs Värmdöleden. Avfarten tycks inte heller öppna för en sådan exploatering. Kvarnholmsförbindelsen har redan inneburit stora ingrepp i Ryssbergen som påverkat det blivande naturreservatets värden och omfattning.

Vägportpassagen och tunnelmynningen ligger tätt och där ska påfarten rymmas. En väganslutning här, för en tänkt Ryssbergsexploatering, skulle skapa en helt orimlig trafiksituation förutom de enorma ingreppen i hällmarksskogen.

Trafiksäkerhet

Den biltrafik som tillkommer i passagen under Värmdöleden pga trafikplatsen påverkar gång- och cykeltrafiken menligt. Sikten är begränsad i mynningarna av denna mycket smala vägport. Alla trafikantgrupper får problem här. Eventuellt behövs trafikljus för passagen av Griffelvägen vid busshållplatsen samt vid Stadshuset.

Gång- och cykelförbindelsen som följer Griffelvägens sydsida och vidare förbi trevägskorsningen söder om porten bör som idag följa vägen upp mot Gymnasiet. Om man trots allt väljer en cirkulationsplats här måste som nu en gång- och cykelförbindelse längs hela bilvägen finnas.

Nacka miljövårdsråd konstaterar att den 300 meter långa tunneln kommer locka till sig gående och cyklister eftersom stigen över berget och cykelvägen via Vikdalen är mindre bekväma och tar längre tid. Skolbarnens väg bör analyseras ytterligare. Nacka kommun avser arbeta ytterligare med barnperspektivet och detta borde också gälla Trafikverket i det aktuella ärendet.

Hur klarar ramperna extrema snöfall? Vägområdet är mycket brett, ligger högt och är utsatt vid kraftiga vindar.

Trafikbuller och partiklar i luft

Avfarten påverkar befintligt bullerskydd i form av berg, befintlig bullervall och befintligt bullerplank som tas bort och måste ersättas med ännu bättre åtgärder för att hantera gradvis ökande buller från Värmdöleden. Det hitillsvarande utredningsmaterialet bör kompletteras för att visa att så också sker. Buller kan eventuellt reflekteras från bergskärningar på norra sidan vilket bör analyseras. Nacka bygger stad och bullerfrågorna får ökad betydelse.

Därutöver bör partikelhalterna i luften (bl a utifrån dubbdäck) beaktas. Hastigheten på Värmdöleden bör sannolikt sänkas. Även trafiksäkerhetsskäl (ytterligare en trafikplats) talar för detta. Den framtida miljön i stadsområdet söder om väg 222 måste prioriteras. Detta gäller bostadsmiljön, skolmiljön och fritidsmiljön vid idrottsområdet.

Intrång

Nacka kommun har satsat på att utveckla begreppet ekosystemtjänster i planeringssammanhang. Nacka miljövårdsråd finner inte att Trafikverket i det aktuella projektet använder detta analysinstrument. På- och avfart mm ökar den hårdgjorda ytan i området och detta behöver kompenseras med tanke på vikten av en hög grönytefaktor i stadsområdet som gradvis byggs ut. Hur mycket ökar dagvattenmängden med projektet och hur påverkas recipienten? Planeras lokal fördröjning av avrinningen? Ett utvecklat miljömålsperspektiv skulle vara till hjälp i analysen.

Två våtmarker ligger i anslutning till projektet norr om Värmdöleden och påverkas delvis. Passagen under Värmdöleden samt cirkulationsplats och droppe på ömse sidor ligger lågt och hur klarar dessa extrema väderhändelser. Var kommer etableringsområde/en upprättas?

Naturvärdesbedömningen verkar i huvudsak vara saklig men att den inte går att kontrollera vid denna årstid. Nacka miljövårdsråd efterlyser dock ett bredare perspektiv. Hur många hektar är Ryssbergenområdet totalt och vad omfattar respektive vegetationstyp? De ingrepp som gjorts för Kvarnholmsförbindelsen och dess etableringsområde hur har dessa redan påverkat respektive vegetationstyp? Hur mycket minskar respektive typ av trafikplatsen och etableringsområdet för detta föreslagna projekt? Additativa små ingrepp i området minskar gradvis möjligheterna för bl a djurlivet. T ex liten hackspett kräver ju 200 hektar av viss kvalitet för en stabil etablering.

De dokument som presenteras omfattar ett flertal sakområden som är relevanta och tycks ha genomförts på ett i huvudsak professionellt sätt. Slutsatserna är ofta att projektet bara innebär marginella effekter på omgivningen. Det som fattas är analys av vad flera exploateringar tillsammans innebär för grönområden, dagvattenavrinning, vattenkvalitet, vägbuller mm. Kvarnholmsexploateringen, Kvarnholmsförbindelsen och den aktuella trafikplatsen tillsammans får effekter för exempelvis Svindersvikens vattenkvalitet. Behövs ytterligare åtgärder med tanke på vattendirektivet?

I gestaltningsprogrammet redovisas kompensationsåtgärder genom att höja tillgängligheten genom porten vid Birkavägen samt genom att öka mängden död ved i området. Träd som fällts för projektet lämnas längre in i området samt man föreslår ringbarkning av vissa lövträd i våtmark.

Nacka Miljövårdsråd anser att ytterligare kompensationsåtgärder behövs i anslutning till vägporten vid trafikplatsen. Järlastigen är ett gång- och cykelstråk som störs av biltrafiken som tar huvuddelen av portens bredd. Denna lilla port var mycket frekventerad och fungerade bra som port mot grönområdet Ryssbergen. Nu är den en vägport av landsbygdsstandard, med en smal och otrygg remsa med dålig sikt, där gång- och cykeltrafiken trängs ihop. Vad kan kompensera detta? Får nackaborna exempelvis en bra förbindelse från den aktuella vägporten upp till utkiksplatserna på Ryssbergen, viktiga målpunkter i det blivande naturreservatet. En stig parallellt med Värmdöleden västerut mot det låglänta området behandlas inte alls. Friluftslivsaspekterna är inte färdigbehandlade. Försämringarna i detta avseende måste beskrivas korrekt och ytterligare kompensationsåtgärder utvecklas.

Olika försiktighetsåtgärder beskrivs i dokumenten som är underlag till vägplanen. Ibland står det bör eller föreslås och ibland ska man åtgärda ett visst problem. Ordvalet är inte alltid konsekvent och detta skapar oklarhet. Detta kan dock lätt förbättras till nästa skede. Vad som är viktigt är tydlighet så att alla, entreprenörer och underentreprenörer, vet vad som gäller under byggtiden.

Gestaltningen av bullerskydd i form av plank samt vegetation på vallar och slänter tas upp i utredningsmaterialet vilket är bra. Miljön kring väg 222 som helhet behöver diskuteras ytterligare med Nacka kommun. Hur kan vägen få mer karaktär av stadsmotorväg än av gängse motorvägsmiljö genom förort och handelsområden?

Samverkan

Kommunen, Landstinget och Trafikverket ansvarar tillsammans för att helheten blir bra på Västra Sicklaön. Nacka miljövårdsråd ser inte att samverkan ännu fullt ut fungerar i den aktuella vägplaneprocessen och känner en viss oro för att Vägverket inte tar tillräcklig hänsyn till Nacka kommuns miljöambitioner för Nacka bygger stad .

Detaljplanearbete pågår kring Kvarholmsvägen på Kvarnholmen. Där finns inte vändmöjlighet för ledbuss inplanerad. Det kan visa sig problematiskt när Kvarnholmsförbindelsen av något skäl behöver stängas av (olycka, reparationer etc). Den genomgående busstrafik som planeras kan inte alltid fungera. Att bygga för långsiktigt fungerande kollektivtrafik både lokalt och regionalt bör prioriteras. Hur ändras kollektivtrafikfälten på väg 222 vid den nya trafikplatsens anslutningar. Påverkas de regionala bussförbindelserna negativt?

Den kommunala översiktsplaneringen och den regionala planeringen är rudimitärt beskrivet. Det fattas beskrivning av Strukturplanen, ekosystemtjänstperspektivet, tunnelbaneöverenskommelse etc. Varje delbeslut påverkar den goda helhet för Nacka stad som är det långsiktiga målet.

Det går dock inte att kritisera Trafikverket för de brister som finns i Nackas översiktsplanering. Man ligger efter med den fördjupade översiktsplaneringen och tvingas gå direkt på detaljplaneprogram och detaljplaner innan de översiktliga frågorna behandlats i demokratisk ordning.

Nacka Miljövårdsråd har noterat att flera stora företag flyttat sin verksamhet från exempelvis Nacka strand där kontorsbyggnader skall omvandlas till bostäder. Detta ökar pendlingstrycket som blir mer ensidigt. Fluktuationen i transportbehov gör att ännu mer trängsel uppstår i både bil- och kollektivtrafiken.

Nacka miljövårdsråd efterlyser åtgärder av annat slag än bara nya vägar vilket också är i överensstämmelse med trafikverkets principer. Det arbete som Tyresö kommun bedriver borde Trafikverket övertala Nacka kommun att ta efter.För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande


Detta överklagande finns även som http://www.nackamiljo.se/anslutnackagymnasium.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se