Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sicklaön 202:9 m.fl. (del av Ektorps centrum), Ektorp

Man vill bygga ett hus med bostäder och verksamheter väster om Ektorpsvägen, vid gångbron, i anslutning till Ektorps centrum. I det gamla huset på platsen har en gång i tiden posten i Ektorp legat.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2006-04-28 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2006-04-28.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsversionen, 2006-04-28.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2006-12-13 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skall vara vara inne till Områdesnämnden Sicklaön, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2006-12-13.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 13 december 2006 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd. Den som inte framfört synpunkter på förslagen senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsversionen, 2006-12-13.

Kommunens handläggare är Per Jerling, 7189478.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-15