Introduktion till remissen:
Detaljplan för Norgehuset vid Hasseludden

Man vill bygga ett stort hotell med 250 rum och konferenslokaler samt ett stort parkeringshus. Hotellet planeras nära Yasuragi (f.d. LO-skolan), parkeringshuset i direkt anslutning till Skarpnäs naturreservat.

Trots projektes omfattning hade kommunen ursprungligen ansett att "detaljplaneförslaget är av begränsad omfattning och bedöms sakna allmänintresse" och därför beslutat att försöka få igenom detta med enkelt planförfarande (bara en omgång samråd, ingen granskning) och har därför inte annonserat om förslaget som kungörelse och inte ordnat ett samrådsmöte.

Förslaget väntas leda till en betydande trafikökning på Hasseluddsvägen.

Samrådsförslaget borde finnas tillgängligt på kommunens webbsidor men togs felaktigt bort 2016-03-11 men återkom en vecka senare och fanns till 2015-10-21 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/119-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-10-21.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-10-21.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-04-05 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/705-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-04-05.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 5 april 2016 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2016-04-05.

Nacka Miljövårdsråds överklagande av Norges hus, 2016-07-18.

Nacka Miljövårdsråds kompletterande av överklagandet av Norges hus, 2016-11-11.

Nacka kommuns yttrande till Mark- och miljödomstolen, beslutad i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2016-11-28.   Kompletterande trafikutredning

Nacka Miljövårdsråds yttrande till Mark- och miljödomstolen med bemötande av Nacka kommuns yttrande, 2017-01-03.

Mark- och miljödomstolen beslöt 2017-03-28 att avvisa vårt överklagande samt att avslå överklagande från närmaste grannar.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-04-25.

Kommunens handläggare är Alexander Erixson, 7187735.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-01-18