Introduktion till remissen:
Detaljplan för Nya gatan, Elverkshuset

Man vill bygga bygga två stadskvarter där Elverket och en däckfirma legat, öster om Järla skola.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-04-12 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls måndag 3 april 2017 17:00-19:00 i utställningshallen i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/399-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-04-12.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2017-04-12.

Det första granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-11-16 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på första granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/399-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-11-16.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på första granskningsförslaget, 2017-11-16.

Det nu aktuella andra granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2020-09-09 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på det nu aktuella andra granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller KFKS 2015/399-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-09-09.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra granskningsförslaget, 2020-09-09.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2020-12-14.

Detaljplanen vann laga kraft 2021-01-11.

Kommunens handläggare är planarkitekt Jerk Allvar, 08-7189381 och projektledare Josefina Blomberg.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-01-18