Introduktion till remissen:
Detaljplan för Norra Nobelberget.

Man vill bygga ca 206 bostäder runt befintligt hotel. En byggnad mittemot Sickla stationshus planeras bli 16 våningar hög.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett samrådsmöte i form av ett öppet hus i Dieselverkstaden, Lamberts hörna, Järnvägsgatan, den 5 april 2022 kl. 17.30-19.00.

Ett digitalt samrådsmöte hölls 21 april 2022 17.00-18.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2022-05-05 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2017/957, 131 81 Nacka, senast 2022-05-05.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över samrådsförslaget, 2022-05-05.

Kommunens handläggare är planarkitekt Emilie Hellström 08-7189598.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-05-06