Introduktion till remissen:
Avfallsplan 2020

Avfallsplan 2020 är tänkt att gälla från 2014.

Avfallsplan 2020 med bilagor (stor pdf, 12 Mbyte)
Dock är kartorna i Bilaga 5 om anläggningar oläsliga i versionen ovan, här finns den rättade versionen.

Handlingarna i flera separata filer bland Tekniska nämndens handlingar 2013-05-21, det gäller dem som börjar med 02.

Bland bilagorna kan man t ex hitta information om Nackas 18 nedlagda avfallsdeponier och deras farlighet samt om existerande anläggningar för återvinning och deponi.

Nacka Miljövårdsråd har tidigare behandlat avfallsfrågor, se
Avfallsföreskrifter, 2012.
Renhållningsordning med avfallsplan, 2005.
Avfallsplan, 2000.

Avfallsplan 2020 ställdes ut i Nacka stadshus och på biblioteken, men endast under perioden från 11 juni till 18 juli och endast när de är öppna. Svar kunde dock lämnas fram till 16 augusti 2013. (I NVP 2013-005-28 står 12 augusti, i missiv till remissinstanser 16 augusti vilket gäller)

Synpunkter på förslaget Avfallsplan 2020 skulle senast 2013-08-16 ha inkommit skriftligen till Tekniska nämnden, TN 2013/156-003, VA- och avfallenheten, 131 81 Nacka eller via e-post till info@nacka.se, skriv "TN 2013/156-003 och Avfallsplan 2020" i ämnesraden.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2013-08-15. (pdf-format)

Medsänt förslag om avfallshämtning med häst och vagn, 2013-08-16 (doc-format)

Kommunens handläggare är Katarina Södergren, 7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-08-19