Introduktion till remissen:
Detaljplan för södra Nacka strand, detaljplan 4

Man vill bygga ett antal hus och kvarter i södra delen av Nacka strand, ca 365 bostäder, en ny förskola samt andra lokaler.

Detaljplanen har föregåtts av ett program för Nacka strand.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i entrén på Augustendalsvägen 7 i Nacka strand 3 november 2015 kl. 17.00-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-11-13 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/1016-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-11-13.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-11-13.

Det första utställningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2016-09-14 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på första utställningssförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/1016-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-09-14.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över första utställningsförslaget, 2016-09-14.

I juni 2017 presenteras ett reviderat förslag där man ändrat, bl a kring ett planerat höghus i västra bebyggelsedelen (område 10).

Andra utställningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2017-08-11 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på andra utställningssförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/1016-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-08-11.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över andra utställningsförslaget, 2017-08-11.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige, 2017-12-11.

Planen har överklagats till Mark- och miljödomstolen som upphävde planen. Kommunen har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

Kommunens handläggare är Anna Dolk, 7188024 och Torbjörn Blomgren, 7188095.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-10-18