Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, grundad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2015-11-13

Miljö- och stadsbyggnadsenheten
KFKS 2014/1016-214
Planenheten
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Remissvar angående förslag till detaljplan för södra Nacka strand, detaljplan 4

  • Nacka norra kust är av riksintresse för kulturmiljövården samt riksintresse för kustområde och skärgård.

  • Nacka Miljövårdsråd anser att det är mycket viktigt, att dessa riksintressen inte åsidosätts, samt att grönstruktur bevaras i så hög grad som möjligt och vårdas med ordentlig tillsyn och skötselplan.

  • Särskilt värdefullt är större träd, samt jordfickor för växtlighet. Alltför kraftig "parkifiering" minskar det ekologiska värdet även om detta räknas som en ekosystemtjänst.

  • Nacka Miljövårdsråd är positivt till att en detaljplan upprättas över området och instämmer i stort i planens angivna syfte. Vi reserverar oss dock mot alltför hög total exploatering i förhållande till omgivningarna. Höga byggnader bör begränsas, med hänsyn till blåst samt synintryck från sjösidan. Kvarvarande naturmark ökar i vikt.

  • Vi är positiva till att angivna riktlinjer och målområden för hållbart byggande kommer att tillämpas, med tilägget att kraven måste lämna utrymme för ökad hänsyn till klimateffekter. Kommunikationer och ekologiskt byggande ökar i vikt.

  • Vi är positiva till, att gator och parker, strandpromenad övertas av kommunen och upprustas. Dagvattenflöden bör ägnas stor vikt med hänsyn till ökade flöden. Hårdgjorda ytor bör minimeras. Alternativ till privatbilism bör understödjas.

  • Vi är i princip positiva till föreslagna nyexploateringar av byggnader, gator och torg. Vi önskar att miljöfrågorna ges första prioritet.

Enligt översiktsplanen Hållbar framtid i Nacka så ligger Nacka strand inom området tät stadsbebyggelse på västra Sicklaön. Nacka strand pekas dock inte ut som ett specifikt förtätningsområde i översiktsplanen utan det anges en i sammanhanget låg förtätning.
Vid närmare granskning av den nu aktuella planbeskrivningen ser vi en viss ökad exploatering jämfört med antaget detaljplaneprogram. Från 290 lägenheter till 400.

Delområde 3 bedömdes tidigare kunna rymma ca 100 nya lägenheter och ca 1000 kvm verksamheter och idrottshall. 4-5 våningar höga. Några högre hus kunde tänkas mot söder. Nuvarande förslag innebär en utökning av bostäderna till 165 och en ökning av våningshöjden till mellan 4-6 våningar, plus en nio våningar hög byggnad. Vi oroar oss för denna ökning i samband med den mycket branta backen på Lokomobilvägen, och ökad trafik i korsningen, samt till området totalt sett, samt att de högre husen kan utsättas för mer buller, väder och vind.

Dessutom planeras ett lite svårtillgängligt dagis att placeras högt upp, visserligen nära naturmark, men inte så tillgängligt för brukare som måste ta sig uppför backen (Lokomobilvägen) dit. Kommer det inte att bli mycket utsatt för väder och vind? Finns inte ett bättre läge längre ner, intill den större vägen mot garagen och norr om arbetarbostäderna? Som alternativ? Där finns viss sparad naturmark som kanske kan tillgängliggöras för ett dagis? Om annan naturmark sparas inom Västra Hällmarksparken? Tillgängligheten till dagiset uppfattar vi som mycket väsentlig.

Delområde 4 bedömdes tidigare kunna rymma ca 20 nya lägenheter med verksamheter i bottenvåningen/våningarna. Programmet föreslog att en byggnad med ca 6 våningar kunde prövas. Nu föreslås 35 bostäder och inritat förslag är 10 våningar högt, samt verksamhetslokaler. Detta ser vi som relativt acceptabelt vad gäller utformningen, men oroar oss åter för sammanlagd trafikökning. In- och utfarter kommer att belastas hårdare.

Delområde 10 ligger mycket nära område 4, bedömdes tidigare kunna rymma ca 160 nya lägenheter och ca 2000 kvm verksamheter. Nuvarande förslag innebär även det en ökning. Inom delområde 10 ca 190 bostäder, ca 1000 kvm BTA verksamhetslokaler samt parkeringsgarage under mark i en relativt sluten kvartersform. Kvarteret ska bidra till att forma en entréplats efter tunnelmynningen, en tät stadsmiljö med innerstadskaraktär och en hög exploatering.

Detta motiveras bland annat av det centrala läget med god tillgång till kollektivtrafik samt att detta är en av de platser i Nacka strand där det finns stora möjligheter att uppnå en riktigt tät och händelserik stadsmiljö. Plus buller, trängsel och avgaser vill vi tillfoga. Samt ett område med mycket låg tillgång till sol, mörkt under längre tid.

Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse i 6-8 våningar mot Augustendalsvägen och Lokomobilvägen. Mot Tändkulevägen varierar antalet våningar mellan 5-7 våningar mot gatan. I kvarterets östra del föreslås även ett högre tornhus i 16 våningar mot Tändkulevägen. Denna byggnad kommer att utgöra ett tydligt landmärke och kommer att vara synligt på mycket långt håll. Dessutom har en väg ovanpå tunneln lagts in, där naturmark tidigare föreslogs att sparas, vilket gör tunnellösningen lite obsolet. Den var till för att spara naturmark.

Vi reserverar oss mot den sammantagna ökningen av exploateringsgraden, som vi uppfattar som betingad av planerad tunnelbaneutbyggnad. Ökade byggnadsvolymer torde dock vara lämpligare att placera närmare framtida tunnelbana. Entréer till Nacka Strand kommer att bli hårt belastade av den totala ökningen, med ökad trafik. Liksom buller och övriga miljöstörningar.

EKOLOGISKT BYGGANDE

Nacka Miljövårdsråd anser att kommunen måste ställa krav på ekologiskt byggande för planerad exploatering.

Energieffektivitet, grönytefaktor, klimatpåverkan, transportbehov m.m. bör beaktas, och möjligheterna att utnyttja solenergi, berg- och sjövattenvärme undersökas. Dagvatten måste renas och tas om hand på ett miljövänligt sätt.


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Detta yttrande är utlagt som http://www.nackamiljo.se/sodranackastrand.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se