Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2017-08-11


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2014/1016-214
Planenheten
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se


Yttrande över andra granskningsförslag till detaljplan för södra Nacka strand, detaljplan 4


Höga hus drar ned fallvindar och skapar turbulens, noggrannare vindstudier bör utföras, särskilt med tanke på ökande regn och blåst, även vintertid. Dessutom är området mycket backigt och kuperat, vilket kan medföra risk för halka vintertid. Tyvärr innebär norrläget att området får mindre sol än vad som är önskvärt, och de höga husen krymper ytterligare solinstrålningen vid marknivå och på skuggsidorna. Dessutom riskerar blåshål att uppkomma vid vissa vindar, det är väsentligt att skapa skyddade nischer och viloplatser. De höga husen belastas också av buller framför allt från Värmdöleden, varför det finns skäl att överväga något lägre byggnader.

Vad gäller särskilt de tidigare arbetarbostäderna på Tändkulevägen vill vi i Nacka Miljövårdsråd betona deras stora betydelse för den upplevda trivseln i området, genom sin småskalighet och traditionella stil. Det har påvisats att den typen av bebyggelsemiljöer har positiv inverkan på människors välmående, och Nacka Miljövårdsråd önskar att särskild hänsyn tas till siktlinjer mot dessa hus från omgivningarna, samt att nyuppförda byggnader intill inte tillåts dominera alltför mycket. Särskilt det norra höghuset i slutet av backen, som inte ingår i detaljplan 4, bör anpassas bättre, förskjutas åt sidan och bli lägre eller helt utgå.

Vad gäller trafiken noterar vi att särskild omsorg bör ägnas åt ökad kollektivtrafik med pendelbåtar och tunnelbana, samt anslutande bussar. Området belastas hårt av trafik kring mässan vissa tider, och av evenemang på helgerna. I framtiden bör sannolikt biltrafiken minska, medan planen räknar med ökad trafik på kort sikt.

Fortfarande planeras för ökad bilism, trots framtida tunnelbana och möjliga motorvägsbussar samt pendelbåtar. Omkring 3000 parkeringsplatser, 0,8 bilar per lägenhet, ibland en belastning på 1,22 bilar per lägenhet vardagkvällar och helger, vilket överskrider parkeringsnormen med 50%. Omställningen tycks dröja. Ökad pendelbåtstrafik med el- och gasdrivna båtar torde vara önskvärd. Vi anser detta vara av stor betydelse för områdets långsiktiga hållbarhetsmål.

Den ändring av detaljplanen som skett tar bort den tidigare planerade passagen mellan Lundia och den planerade bostadsbebyggelsen. Detta innebär en försämring för de boende i Nacka strand som idag har en trätrappa upp på höjden som ligger där nya bostäder planeras. Resultatet av planen blir därmed att de boende får gå omvägar. Detta står i strid med de tillgänglighetsprinciper som ett stadsmässigt byggande i Nacka stad sägs utgå ifrån.

I övrigt hänvisar vi till våra tidigare svar på samrådsförslaget 2015-11-13 och första granskningsförslaget 2016-09-14.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta yttrande finns som http://www.nackamiljo.se/yttrsodranackastrand2.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se