Introduktion till remissen:
Revidering av översiktsplan för Nacka 2017

En mycket viktig remiss.

Den största skillnaden mellan samrådsförslaget och det nu aktuella granskningsförslaget är att man tar betydligt större del av urskogen Ryssbergen i anspråk för bebyggelse. Den största skillnaden mellan samrådsförslaget och gällande översiksplan var att man tog delar av Ryssbergen i anspråk. Detta står det synnerligen lite om i förslaget till ny översiktsplan.

Förslaget innehåller massor av kontroversiella förslag, t ex:

De verkar bl a föreslå en extrem byggboom de närmaste åren snarare än en jämn måttlig byggtakt.

Här finns information kring antagande av nu gällande översiktsplan 2011-2012.

Översiktsplan beslutad 2012-06-11 (text) och karta.

Förslaget till gällande översiktsplan är grundat på beslutade Grönstrukturprogram, Kustprogram och Kulturmiljöprogram.

Samrådsförslaget från mars 2017 finns här (text) med karta, det fanns tidigare tillgängligt kommunens webbsidor och fanns till 2017-06-16 i Nacka stadshus och på alla Nackas bibliotek.

Förslaget till revidering av översiksplanen presenterades vid ett öppet hus i Nacka stadshus tisdag 16 maj 2017 kl. 15.00-19.00.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne senast senast 2017-06-16 till strategiskstadsutveckling@nacka.se eller till Nacka kommun, Kommunstyrelsen, Enheten för strategisk stadsutveckling KFKS 2016/704, 131 81 Nacka.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2017-06-16.

Kartan till granskningsförslaget finns här, det finns tidigare tillgängligt kommunens webbsidor och fanns till 2017-12-15 i Nacka stadshus och på alla Nackas bibliotek.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne senast senast 2017-12-15 till strategiskstadsutveckling@nacka.se eller till Nacka kommun, Kommunstyrelsen, Enheten för strategisk stadsutveckling, 131 81 Nacka, ange KFKS 2016/704.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 15 december 2017 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2017-12-15.

Kommunfullmäktige antog ny översiktsplan 2018-05-21.

Kommunens projektledare är Sven Andersson, 7189465.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-10-31