Introduktion till remissen:
Översiktsplan 2011 för Nacka

En mycket viktig remiss.

Förslaget innehåller massor av kontroversiella förslag, t ex:

De verkar bl a föreslå en extrem byggboom de närmaste åren snarare än en jämn måttlig byggtakt.

Under följande tider 2010 anordnades öppet hus på biblioteken då personal från planenheten var på plats kl. 15.00 - 19.00 för att svara på frågor, diskutera och ta emot synpunkter: Orminge bibliotek måndag 22 november 2010, Älta bibliotek onsdag 25 november 2010, Biblioteket i Nacka Forum måndag 29 november 2010, Saltsjöbadens bibliotek onsdag 1 december 2010, Biblioteket i Dieselverkstaden måndag 6 december 2010 och i Fisksätra bibliotek onsdag 8 december 2010.

Tidigare gällande översiktsplan för Nacka (från 2002) har nu tagits bort från kommunens dokumentarkiv.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2011-01-31 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på alla Nackas bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne senast senast 2011-01-31 till Nacka kommun, Planenheten, 131 81 Nacka eller via webbformulär på http://www.nacka.se/oversiktsplan eller i särskilda brevlådor i Nackas alla bibliotek.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2011-01-31.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2012-03-19 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på alla Nackas bibliotek.

Nu finns endast det beslutade förslaget tillgängligt på kommunens webb.

I utställningsförslaget har gjorts en hel del ändringar av markanvändningen jämfört med samrådsförslaget, bl a har tillkomit förslag om att göra industriområde vid Gungviken på Erstaviks mark och på Ältabergets sydsluttning, söder om Tyresövägen.

Specifikation med en liten text om vad som planeras för varje delområde av Nacka har tillkommit, detta saknades i samrådsversionen.

Förslaget till översiktsplan är grundat på beslutade Grönstrukturprogram, Kustprogram och Kulturmiljöprogram.

Vid beslutet om utställning i kommunstyrelsen 2011-11-28 skrevs omfattande protokollsanteckningar med synpunkter på utställningsförslaget från de flesta partier, läs Protkoll_KS och tre separata protokollsantecknigar som bilagor.

I protokollet från Miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte 2012-02-15 ges omfattande synpunkter och kritik av översiktsplanen.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara inne senast senast 2012-03-19 (kring planerad sluttid, 10e mars, förlängdes tiden till 19e mars för att man på kommunen klantat sig och skrivit en extra punkt i den e-postadress som svaren skulle sändas till) till Nacka kommun, KFKS 2009/346-212, Planenheten, 131 81 Nacka eller via webbformulär .

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2012-03-10.

Kommunens projektledare är Sven Andersson, 7189465, planchef är Andreas Totschnig 7189467

Senast ändrad av Jan Åman 2014-04-07