Introduktion till remissen:
Detaljplan för utbyggnad av p-garage i Sickla köpkverter

Man vill bygga ut garaget öster om den nyare (västligare) delen av Sickla galleria. En kulturhistoriskt intressant industribyggnad modifieras genom en påbyggnad.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort i april 2017 och fanns till 2016-11-25 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, MSN 2016/249, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-11-25.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2016-11-25.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort i april 2017 och fanns till 2017-02-16 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, MSN 2016/249, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-02-16.

Nacka Miljövårdsråds granskningsyttrande, 2017-02-16.

Planen antogs av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2017-03-22, handlingarna finns här.

Kommunens handläggare är planarkitekt Christian Rydberg-Dahlin.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-04-24