Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka 2016-11-25
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2016/249
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se


Remissvar angående förslag till detaljplaneändring för utbyggnad av p-garage i Sickla köpkvarter

Nacka Miljövårdsråd har tittat på ärendet om ändring av del av detaljplan 451 för Sicklaön 83:22 m.fl. för att bygga ut existerande parkering med en påbyggnad över en existerande industribyggnad.

Överbyggnadens exteriör bör utformas i samklang med den kulturmärkta fabriksbyggnaden under samt med intilliggande parkeringsgarage. Miljövårdsrådet har i övrigt inget att erinra.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta yttrande ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/garagesickla.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se