Introduktion till remissen:
Detaljplan för Nybackakvarteret i Orminge

Man vill bygga 14 punkthus, upp till 7 våningar, i kvarteret närmast väster om Orminge centrum, det planeras för 222 bostadsrätter och 109 hyresrätter. Vidare platser för ca 200 bilar och 514 cyklar.

Nybackakvateret ingår i planprogrammet för Orminge centrum

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-05-09 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 27 april 2017 18:00-20:00 i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2015/755-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-05-09.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2017-05-09.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-11-20 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2015/755-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-11-20.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2017-11-20.

Kommunfullmäktige antog planen, 2018-06-18, planen vann laga kraft, 2018-07-19.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tord Runnäs, 08-7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-10-18