Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2017-05-09
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2015/755-214
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Remissvar avseende förslag till detaljplan för Nybackakvarteret


Nacka miljövårdsråd har tagit del av samrådshandlingarna och avger dessa synpunkter.

Det är bra att använda mark som redan idag är exploaterad och där närhet till service och kommunikationer redan finns.

Miljökonsekvenser

Miljöredovisningens rekommendationer och slutsatser visar att planförslaget behöver ändras på ett antal punkter. Miljöfrågorna kommer som så ofta i kommunens detaljplanering in sent i processen som konsekvenser av ett i stort sett färdigt förslag.

  • Mjuka övergångar mellan hårdgjorda och gröna ytor inom kvarteren behöver säkras i genomförandet så att karaktären av hus i park kan bibehållas.

  • Planförslaget säkerställer inte skyddet för värdefulla träd. En ek föreslås vara kvar men det nämns att den kanske inte klarar föreslagen bebyggelse. Ändring så eken m fl värdefulla träd säkras behövs.

  • De åtgärder för lokalt omhädertagande av dagvattnet (LOD) som föreslås måste genomföras för att uppnå berörda miljökvalitetsnormer.

  • Installationer på centrumanläggningen orsakar ekvivalent ljudnivå på 60 dBA vid planerade bostäder. Troligen behöver även buller från lastkaj dit transporter till och från centrum sker åtgärdas för att klara riktvärden för verksamhetsbuller. Detta har ej utretts i samrådsskedet och bör kompletteras till granskningsskedet. Dessa bullerkällor behöver åtgärdas så att Boverkets riktvärden för verksamhetsbuller klaras.

  • Angöring till bostadshus via gång- och cykelväg innebär en stor risk för oskyddade trafikanter och strider mot kommunens mål.

  • Förskolegården har slagskugga och full sol som måste hanteras för att skapa en god miljö för barnen. Det kan bli blåsigt mellan husen då de är förhållandevis höga.

Detta är exempel på svagheter i planen som kommunens expertis själva konstaterat. Förhoppningsvis kommer de att hanteras bättre till granskningsskedet.

Byggnaderna

Det är betong som byggnadsmaterial i mörka färger enligt planförslaget. Idag finns det möjlighet att både bygga klimatsmart med koldioxidneutrala material vid nybyggnation och lustfyllt för ögat när Nacka bygger stad.

Färger betyder mycket för hur vi människor känner oss och ska ge lugn samtidigt som vi ska känna glädje i stadsmiljön. Det behöver varieras med färger och former.

Hustaken bör användas som gröna tak och andra takparker för att öka resiliensen mot nederbörd. Det är Kocktorpssjön som får det mesta vattnet och det rinner vidare till Kvarndammen. Denna sjö har hög ekologisk status och måste värnas - hur säkerställs detta?

Vattnet leds sedan vidare till Skurusundet där dagvattnet rinner ut. Redan idag är vattenkvalitén dålig och det är av största vikt att inte föroreningsmängden ökar. Hur gör man detta?

Möjligheten att även ha solpaneler på taken bör undersökas.

Av parkeringsplatserna bör hälften utrustas med möjlighet att ladda elbilar och elsystemet dimensioneras för att man i ett senare skede utrustar samtliga platser med laddmöjlighet.

I planen är det tänkt att det skall finnas affärer och café/restaurang längs Edövägen. Om människor skall vilja stanna till och sätta sig och dricka kaffe måste miljön vara trygg och attraktiv. Hur har man tänkt att göra detta?

Trafiken

Planeringen utgår från bilen och man kan köra genom hela Nybackakvarteret. Människor och biltrafik bör separeras.

Trafiken öster om området är bulleralstrande! Buller påverkar oss människor med hjärt- och kärlsjukdomar och en förtidig död.

Hur har man tänkt skydda de boende mot trafikstörningar och försämring av luftkvalitén?För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/nybackakvarteret.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se